Aizbildnība

Aizbildnis – persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Bāriņtiesa  var iecelt bērnam aizbildni, ja:

 • bērna vecāki nav zināmi;
 • vecāki ir pazuduši vai izsludināti meklēšanā;
 • vecāki ir  miruši vai izsludināti par mirušiem;
 • vecāki ilgstošas slimības gadījumā nespēj realizēt aizgādību;
 • vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības;
 • abi vecāki ir nepilngadīgi;
 • radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās;
 • citos neatliekamos gadījumos.

Kā kļūt par aizbildni?

 • Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, bāriņtiesā  iesniedz iesniegumu.
 • Izziņu par darbavietu un izpeļņu;
 • ģimenes ārsta, psihiatra, narkologa atzinumu par  personas veselības stāvokli.

Bāriņtiesa raugās, lai par  aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un izvērtē personas:

 • motivāciju kļūt par aizbildni;
 • ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
 • nodarbinātību;
 • dzīves apstākļus;
 • spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Bāriņtiesa  pieņem lēmumu, vai personai piešķirt aizbildņa statusu.

Kādu atbalstu saņem aizbildnis?

 • valsts sociālo pabalstu par katru aizbildnībā esošo bērnu 45.53 EUR mēnesī. Ja par bērnu ir piešķirta pensija par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai ģimenes valsts pabalsts, izmaksājamo pabalstu samazina par attiecīgo summu. Ja par bērnu invalīdu piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta, izmaksājamo pabalstu par piemaksas apmēru nesamazina.;
 • atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu 54.07 EUR mēnesī. Atlīdzība nav atkarīga no aizbildnībā esošo bērnu skaita;
 • valsts sociālos pabalstus, kas paredzēti ģimenēm ar bērniem;
 • pašvaldības piešķirto pabalstu aizbildnim, kuru par aizbildni iecēlusi Talsu novada Bāriņtiesa. Pabalsta apmērs ir EUR 30,00 mēnesī. Pabalsts tiek piešķirts par katru bērnu, neizvērtējot aizbildņa ienākumus un materiālos resursus.

Aizbildņa pienākumi:

 • pēc aizbildnības pieņemšanas noskaidrot nepilngadīgā mantas sastāvu un ievest to sīkā un rūpīgi sastādītā sarakstā;
 • apgūt aizbildņa apmācības programmu;
 • ik gadus dot attiecīgajai bāriņtiesai norēķinu par aizbildnības pārvaldību;
 • atbalstīt un aizstāvēt aizbilstamo, kā arī gādāt par aizbilstamā audzināšanu;
 • gādāt par bērna mantas aizsardzību;
 • uz aizbilstamā vārda atvērtā kontā kredītiestādē noguldīt aizbilstamajam dāvinātos vai ziedotos līdzekļus;
 • sadarbībā ar bāriņtiesu kārtot jautājumus, kas saistīti ar sociālo garantiju nodrošināšanu aizbilstamajam;
 • sadarbībā ar bāriņtiesu sešus mēnešus pirms aizbilstamā pilngadības sasniegšanas informēt pašvaldību, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, par laiku, kad bērnam beidzas ārpusģimenes aprūpe un viņam būs nepieciešams atbalsts izglītības iegūšanā un patstāvīgas dzīves uzsākšanā, kā arī palīdzība dzīvojamās telpas nodrošināšanā;
 • atbildēt par visiem zaudējumiem, ko aizbildnis, neizpildīdams savu pienākumu, nodarījis aizbilstamajam;
 • prāvās pārstāvēt savu aizbilstamo;
 • aizbildnībai izbeidzoties, sniegt galīgo norēķinu bāriņtiesai un nodot aizbilstamajam aizbildņa pārvaldībā esošo mantu pēc saraksta;
 • izpildīt citus pienākumus aizbilstamā personiskajās un mantiskajās attiecībās un interesēs.

Aizbildņa tiesības:

 • saņemt no bāriņtiesas informāciju par aizbildņa pienākumiem un tiesībām, aizbilstamā mantas pārvaldību un norēķiniem, aizbildņa atbildību un savstarpējām attiecībām starp līdzaizbildņiem;
 • pārstāvēt aizbilstamo tiesiskajos darījumos, tajā skaitā, pieņemt aizbilstamā vārdā mantojumu un pārvaldīt aizbilstamā mantu;
 • dot piekrišanu:
  • aizbilstamajam doties laulībā pirms pilngadības sasniegšanas;
  • laulības līguma noslēgšanai, ja aizbilstamais ir devies laulībā;
  • paternitātes atzīšanai, ja iesniegumu iesniedz bērna tēvs un bērna māte mirusi vai tiesa to atzinusi par rīcības nespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, kā arī tad, ja nav zināma viņas atrašanās vieta;
  • aizbilstamā adopcijai.
 • iesniegt prasības pieteikumu tiesā paternitātes noteikšanai aizbilstamajam;
 • pārvaldīt bērna mantu, kad viens no vecākiem atzīts par maksātnespējīgu parādnieku un ja to nespēj otrs vecāks;
 • saņemt palīdzību no bāriņtiesas, ja aizbilstamais neklausa un nepakļaujas aizbildnim;
 • vest aizbilstamā lietas patstāvīgi un ar saimnieka tiesībām;
 • ar bāriņtiesas piekrišanu noslēgt ar nepilngadīgā kreditoriem izlīgumus aizbilstamajam par labu;
 • aizbilstamā lietās un viņa interesēs noslēgt visādus līgumus, kā arī pieņemt un izdarīt maksājumus;
 • šķērsojot Latvijas Republikas robežu;
 • deklarēt aizbilstamā dzīvesvietu;
 • izmantot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības , aizbilstamā personiskajās un mantiskajās attiecībās un interesēs.