Inženierbūvju būvniecības process

Pakalpojuma nosaukums: Inženierbūvju (I; II; III grupa) būvniecības process.

Pakalpojuma sniedzējs: Talsu novada Būvvalde.

Pakalpojuma īss apraksts: Ierosinot būvniecību, persona iesniedz būvvaldei būvniecības ieceres iesniegumu, kā arī vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos paredzētos dokumentus. Izskatot būvniecības ieceri, būvvalde lemj par: būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt ieceri; būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts: Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona (projekta vadītājs) , kā arī – enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – energoapgādes komersants un elektronisko sakaru komersants vai to pilnvarota persona.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Būvniecības likums,
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”,
Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”
Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”
Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvaldes un sadales būvju būvnoteikumiem”
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”
Ministru kabineta 2014. gada 1. oktobra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi”

Nepieciešamie dokumenti:
Iesniedzamie dokumenti atbilstoši ēkas grupai un būvniecības veidam.
JĀIZVĒLAS ATBILSTOŠĀ KLASIFIKĀCIJAS PAZĪME

Inženierbūves klasifikācija

 

Pakalpojuma pieprasīšanai atbilstošie pielikumi no MK noteikumiemPakalpojuma saņemšanas termiņš
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
( Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”
)
  
I grupa
1) Atsevišķs labiekārtojuma elements, kas atrodas publiskajā ārtelpā 4, – soliņš, bērnu rotaļu ierīce, sporta aprīkojums, atsevišķa laterna un apgaismes ķermenis, laipa, gājēju tiltiņš, karogu masts, ielu norādes stabs, velosipēdu statīvs u. tml.5
2) Sporta laukums ar segumu4
3) Stacionārs (ar zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatni) līdz 6 m augsts reklāmas un informācijas stends ar vai bez inženiertīkla pievada5,6,7,8,
4) Žogs un mūris
5) Gājēju ceļš
6) Veloceļš
7) Vieglas konstrukcijas gājēju vai velo tilts ar laidumu līdz 10 m
8) Inženiertīklu pievads
9) Labiekārtots laukums ar segumu (betona, šķembu u. c.) bez inženiertīkliem
10) Avotu kaptāža, grodu aka un ūdens ieguves urbums dziļumā līdz 20 m
11) Tornis vai masts līdz 10 m
Paskaidrojuma raksts inženierbūvei
(1. pielikums)
būvniecības veids:– jauna būvniecība;
– novietošana;
– pārbūve;
– restaurācija;
– nojaukšana;-konservācijaApliecinājuma karte inženierbūvei
(3. pielikums)
būvniecības veids: – inženiertīkla pievads;
– grodu aka;
– ūdens ieguves urbums;
– avota kaptāža;
– iekšējais inženiertīkls;
– cita inženierbūve
14 dienas

 

 

 

 

 


14 dienas

 

II grupa
Inženierbūves, kuras neietilpst

I vai III grupā

Būvniecības ieceres iesniegums
(4. pielikums) būvniecības veids: jauna būvniecība, ierīkošana, novietošana, pārbūve, atjaunošana, restaurācija vai nojaukšana
– jauna būvniecība;
– ierīkošana;
– novietošana;
– pārbūve;
– atjaunošana;
– restaurācija;
– nojaukšana;
 izņemot otrās grupas inženierbūves (izņemot ārējos inženiertīklus), kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kas jānojauc līdz šī termiņa beigām, (sezonas inženierbūve) novietošanai;   unotrās grupas inženierbūves atjaunošanas gadījumā (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas);
1 mēnesis
III grupa
1) Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēma ar darba spiedienu virs 1,6 MPa
2) Estrāde, atklātais sporta laukums un baseins ar tribīnēm, paredzēts vairāk nekā 100 cilvēkiem
3) Notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar jaudu virs 100 m3/diennaktī
4) Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacija ar jaudu virs 100 m3/diennaktī
5) Ūdens un kanalizācijas tīkli ar diametru no 500 mm
6) Ūdens attīrīšanas ietaise ar jaudu virs 100 m3/diennaktī
7) Lidlauka skrejceļš
8) Tornis, augstāks par 100 m
9) Masts, augstāks par 100 m
Būvniecības ieceres iesniegums
(4. pielikums)būvniecības veids: jauna būvniecība, ierīkošana, novietošana, pārbūve, atjaunošana, restaurācija vai nojaukšana
– jauna būvniecība;
– ierīkošana;
– novietošana
– pārbūve;
– atjaunošana;
– restaurācija;
– nojaukšana;
 
1 mēnesis
Autoceļi un ielas
(Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
)
  
I grupa
1) Māju ceļš, kā arī pieslēgums esošajam ielu tīklam (piebrauktuve vai iebrauktuve), izņemot valsts autoceļu

 

2) Satiksmes organizācijas un kontroles (uzraudzības) tehniskie līdzekļi

Paskaidrojuma raksts (6. pielikums)

būvniecības veids:
 jauna būvniecība;
 pārbūve;
 nojaukšana.

Apliecinājuma karte (8. pielikums)

būvniecības veids:
 atjaunošana;
 nojaukšana.

Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami pirmās grupas māju ceļu atjaunošanai; veicot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus objektā, kuram ir noteikta ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla

14 dienas

 

 

 

 

14 dienas

II grupa
1) Automaģistrāles un ātrsatiksmes autoceļi
2) Tilts ar laidumu 2 m un vairāk
3) Autoceļa caurteka ar ailas platumu 2 m un vairāk
4) Tunelis
Būvniecības iesniegums
 (7. pielikums)būvniecības veids:
 jaunu pašvaldības ceļu, ielu un māju ceļu būvniecību;– esošo pašvaldības ceļu, ielu un māju ceļu atjaunošana
– esošo pašvaldības ceļu, ielu un māju ceļu pārbūve;
– esošo pašvaldības ceļu, ielu un māju ceļu nojaukšana
1 mēnesis
Elektronisko sakaru būves
(Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501)
I grupa
Inženiertīklu pievadsTehniskā shēma,
Iesniegums (2. pielikums)
būvniecības veids:
– jauna būvniecība.
14 dienas
II grupa
Inženierbūves, kuras neietilpst

I vai III grupā

Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums (2. pielikums) būvniecības veids:
– jauna būvniecība;
– pārbūve;
– nojaukšana.
1 mēnesis
III grupa
1) Tornis, augstāks par 100 m
2) Masts, augstāks par 100 m
Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums (2. pielikums)

būvniecības veids:
– jauna būvniecība;
– pārbūve;
– nojaukšana.

1 mēnesis
Enerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves
(Ministru kabineta  30.09.2014. noteikumi Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”)
 
I grupa
1) Elektrotīkls ar nominālo spriegumu līdz 20 kV, tai skaitā elektroapgādes sadalnes (piemēram, uzskaites, relejaizsardzības, kabeļu komutācijas), komutācijas un aizsardzības iekārtas
2) Inženiertīklu pievads
Paskaidrojuma raksts (3. pielikums)
un tehniskā shēma,
būvniecības veids:
– jaunbūve;
– atjaunošana;
– pārbūve;
– novietošana;
– nojaukšana.
Apliecinājuma karte (4. pielikums)
būvniecības veids:
– atjaunošana;
– pārbūve.
7 vai 14 dienas

 

 

 

14 dienas

II grupa
Inženierbūves, kuras neietilpst

I vai III grupā

Būvniecības ieceres iesniegums
(2. pielikums) būvniecības veids:
– jauna būvniecība;
– atjaunošana;
– pārbūve;
– novietošana;
– nojaukšana.
1 mēnesis
III grupa
1) Elektropārvades līnija ar nominālo spriegumu 110 kV un augstāku
2) Apakšstacija (izņemot slēgtās transformatoru apakšstaciju ēkas) ar 110 kV spriegumu un augstāku
3) Hidroelektrostacija ar jaudu virs 2 MW
4) Spēkstaciju būve ar jaudu virs 20 kW, tai skaitā vēja elektrostacija (vēja parks)
5) Dūmenis virs 60 m
Būvniecības ieceres iesniegums
(2. pielikums)
būvniecības veids:
– jaunbūve;
– atjaunošana;
– pārbūve;
– novietošana;
– nojaukšana.
1 mēnesis
Hidrotehniskās un meliorācijas būves
(Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi)
  
I grupa
1) Viena īpašuma meliorācijas sistēma vai atsevišķa būve, ierīce
2) Rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha platībā
Paskaidrojuma raksts (1. pielikums)

būvniecības veids:
– jauna būvniecība;
– novietošana;
– pārbūve;
– atjaunošana;
– nojaukšana;
– konservācija

II grupa
Inženierbūves, kuras neietilpst

I vai III grupā

Būvniecības ieceres iesniegums
(2. pielikums)
būvniecības veids:– jauna būvniecība;– novietošana;
– atjaunošana;
– pārbūve;
– nojaukšana.
1 mēnesis
III grupa
1) Ūdens noteces un līmeņu regulēšanas hidrotehniskā būve, ja aizsprosta augstums pārsniedz 15 m vai novadbūves caurplūde pārsniedz 500 m3/s
2) Ūdens resursu izmantošanas hidrotehniskā būve, ja hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW līdz 2 MW vai sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s
Būvniecības ieceres iesniegums
(2. pielikums)
būvniecības veids:– jauna būvniecība;– novietošana;
– atjaunošana;
– pārbūve;
– nojaukšana.
1 mēnesis
Piezīmes:

1.Tabulā ir dots inženierbūvju uzskaitījums atbilstoši būvju grupām, kas jāņem vērā, piemērojot speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības procesu.
2.Iekšējo inženiertīklu būvniecībai piemēro attiecīgajos speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības procesu.
3.Termini “autoceļš”, “ceļš” un “iela” šajos noteikumos tiek lietoti atbilstoši likumā “Par autoceļiem” un Ceļu satiksmes likumā noteiktajai definīcijai.
4.Būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama to atsevišķo labiekārtojuma elementu un sporta laukumu novietošanai vai būvniecībai, kas neatrodas publiskajā ārtelpā.
5.Atsevišķie labiekārtojuma elementi, kā arī stacionārie reklāmas un informācijas stendi nav uzskatāmi par kadastra objektiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma izpratnē.
6.Reklāmas un informācijas stends bez zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatnes un ar augstumu līdz 6 m nav uzskatāms par būvi, un to novietošanu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē reklāmas objektu izvietošanu ar piesaisti zemei.
7.Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams gaisvada elektrības pieslēgumam līdz 5 m pie stacionārā reklāmas un informācijas stenda.
8.Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams stacionāro reklāmas un informācijas stendu novietošanai ar gaisvada elektrības pieslēgumu līdz 5 m vai bez tā, kur telpisko reklāmas objektu (apaļi vai trīsplakņu piloni, citi figurāli objekti) izmēri nepārsniedz 2 m šķērsgriezumā un 4,5 m augstumā, bet vienpusējo un divpusējo reklāmas objektu izmēri – 5 m platumā un 6 m augstumā, un to veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē reklāmas objekta izvietošanu ar piesaisti zemei. Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams šādu objektu nojaukšanai.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Saskaņā ar Talsu novada domes 2011. gada 13. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 “Par Talsu novada pašvaldības nodevām” VIII daļu.

Nodeva maksājama pirms dokumentu iesniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2-apliecināta identitāte.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi: Klātienē, pa pastu, pa e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas veidi: Klātiene, pa pastu, e-pastu.

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Talsu novada administratīvā teritorija.

Pakalpojuma sniedzēja adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201.

Tālrunis, e-pasts:
buvvalde@talsi.lv
t. 63237685, 63237686, 63237687

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-17.00
Otrdiena: 8.00-19.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 15.00

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

LV49UNLA0028700130033A/S SEB banka
LV85PARX0012750880002A/S Citadele banka
LV79HABA0001402059015A/S Swedbank
LV45RIKO0002013183564A/S DnB NORD Banka