Reklāmas izvietošana publiskās vietās Talsu novadā

Reklāmas izvietošanas kārtību Talsu novadā nosaka Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr.31 “Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā”. Reklāmu (tostarp afišas, banerus, plakātus, karogus, slietņus) atļauts izvietot gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras saņēmušas Būvvaldes atļauju un veikušas pašvaldības noteiktās nodevas pilnu apmaksu. Izvietojot reklāmu, jānodrošina Talsu novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās pilsētvides teritorijas apbūves raksturs un mērogs, kā arī jāievēro prasības, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos vai būvniecības dokumentācijā, ja tāda izstrādāta konkrētai teritorijai vai būvei.

Reklāmas nodevas tiek aprēķinātas saskaņā ar Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.17 “Pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā” prasībām. Ja papildus pašvaldības nodevas apmaksai nepieciešams nomāt zemi vai vietu uz ēkas reklāmas izvietošanai, jautājumi par nomas maksu jākārto pašam reklāmas devējam.

Persona, kura vēlas izvietot reklāmu Talsu novadā, iesniedz vai iesūta dokumentus Talsu novada Būvvaldē vai Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novads). Dokumentos ietverami: iesniegums reklāmas projekta izskatīšanai, vai iesniegums reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņai/reklāmas atļaujas pagarināšanai, un reklāmas projekts, un citi nepieciešamie dokumenti, kuri norādīti iesnieguma veidlapās.

Dokumentus reklāmas projekta izskatīšanai iespējams iesniegt arī e-pastā: buvvalde@talsi.lv, ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. Iesniegumus un reklāmas projektus Būvvalde izskata septiņu darba dienu laikā, bet, ja nepieciešams arī Kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums – 10 darba dienu laikā un lemj par reklāmas atļaujas izsniegšanu vai pamatotu atteikumu.