Materiālais atbalsts aprūpei mājās

Kādās situācijās piešķir materiālo atbalstu aprūpei?Pakalpojumu piešķir personām pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe) apmierināšanai viņu dzīvesvietā, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Kas ir tiesīgs saņemt materiālo atbalstu aprūpei?Personai ir tiesības saņemt materiālo atbalstu, ja tā dzīvo viena vai tās likumīgie apgādnieki objektīvu iemeslu (vecuma, veselības stāvokļa, dzīvesvietas attāluma vai nodarbinātības) dēļ nespēj sniegt aprūpējamai personai nepieciešamo aprūpi.
Ko paredz nodrošināt saņemot materiālo atbalstu?  

Pakalpojums paredz nodrošināt personai šādu palīdzību/atbalstu:

 • palīdzību mājas darbu veikšanā (dzīvojamo telpu uzkopšana, kurināmā sanešana telpās un krāsns kurināšana, ēdiena, pārtikas, medikamentu iegāde un piegāde uz mājām);
 • personiskās higiēnas nodrošināšanā;
 • nokļūšanai pie ārsta, uz veikalu u.tml.;
 • dokumentu noformēšanā, komunālo un citu maksājumu veikšanā;
 • u.c.
Kas var saņemt materiālo atbalstu aprūpei mājās?

Materiālais atbalsts aprūpes nodrošināšanai tiek piešķirts gadījumos, kad:

 • personas aprūpi uzņēmies nodrošināt viņa ģimenes loceklis;
 • personas aprūpe pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma apjomu;
 • persona rakstiski izteikusi vēlmi, aprūpi mājās nodrošināt ar paša izvēlēta aprūpētāja palīdzību un klients ar sociālā darba speciālistu par to rakstiski vienojas.

!!! Materiālo atbalstu nepiešķir personām, kuras saņem valsts noteikto pabalstu invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana.

Kāds ir materiālā atbalsta apmērs? Materiālā atbalsta apmēru nosaka atbilstoši personai nepieciešamajam aprūpes apjomam. Materiālā atbalsta apmērs ir no 15 līdz 60 eiro mēnesī.
Kur interesēties? Pie Talsu novada sociālā dienesta sociālās darbinieces darbam ar veciem cilvēkiem Nadeždas Dziemidovas – Talsos, Kareivju ielā 7, 107.kab. (otrdien 9-12 un 13-18, ceturtdien 9-12 un 13-16) vai pa tālr. 63237678, mob. 29491938 vai attālinātos klientu pieņemšanas punktos pagastu pārvaldēs.
Kas jādara, lai varētu saņemt materiālo atbalstu? 

Lai saņemtu materiālo atbalstu, personai vai viņas likumiskajam pārstāvim:

 • jāvēršas Talsu novada sociālajā dienestā, iesniedzot šādus dokumentus:
  • iesniegumu (noteikta parauga veidlapa);
  • primārās veselības aprūpes ārsta izraksta „Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīta pakalpojuma nepieciešamība un kontrindikāciju neesība pakalpojuma saņemšanai (izraksta derīguma termiņš – 6 mēneši) kopiju.
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Kāds ir materiālā atbalsta saņemšanas ilgums? Materiālo atbalstu aprūpējamai personai piešķir par laikposmu, kurā aprūpējamai personai ir derīga iztikas līdzekļu deklarācija (6 mēneši). Ja personai turpmāk nepieciešama aprūpe, persona iesniedz deklarāciju atkārtoti no jauna.
Lēmuma pieņemšanas termiņš Sociālais dienests 10 darbdienu laikā, pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Kādi ir normatīvie akti?Talsu novada pašvaldības saistošie noteikumi 17.12.2009. Nr. 59 “Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā”.