Atsavināšana, privatizācija

SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo, ka apstiprināti valsts īpašuma objekta „Valku pagrabs”, Valdgalē, Valdgales pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88920120143, privatizācijas noteikumi.

Valsts īpašuma objekts tiek privatizēts, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Valsts īpašuma objekta sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88920120143 (kopējā platība 0.2667 ha). Uz zemes vienības atrodas būve (drupas).

Valsts īpašuma objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 1 900.00 EUR; nodrošinājums –190.00 EUR; izsoles solis –100.00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 12. maijam, plkst. 17.00 jāiesniedz apliecinājums privatizēt minēto īpašumu (piedalīties izsolē) Possessor K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, un jāiemaksā nodrošinājums SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS „Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS „Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.

Izsole notiks 2021. gada 27. maijā, plkst. 15.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa (nomaksas termiņš atkarīgs no nosolītās summas apmēra). Maksāšanas līdzekļi – 100% euro.

Papildu informācija un privatizācijas noteikumi: http://www.possessor.gov.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 67021325 un 67021358.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo: uzsākta valsts nekustamā īpašuma “Valku pagrabs”, Valdgalē, Valdgales pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr. 88920120143, privatizācija.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,2667 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 88920120143), uz kuras atrodas būves drupas, kas nav kadastrāli uzmērāmas.

Viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

  • personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, K. Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;
  • personas, kuras vēlas privatizēt šo objektu, var iesniegt savus priekšlikumus.

Papildu informācija SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”: https://www.possessor.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti /Paziņojumi/ Uzsākta privatizācija, tālr. 67021325, 67021358.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo: Uzsākta valsts nekustamo īpašumu “Pūņu krejotava”, Vecpūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88920090254, un “Pūņu krejotava”, Vecpūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88925090028, privatizācija.

Nekustamā īpašuma “Pūņu krejotava”, Vecpūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88920090254, sastāvs:

  • zemes vienība 0,6 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 88920090254);
  • krejotava (būves kadastra apzīmējums 88920090254001);
  • šķūnis (būves kadastra apzīmējums 88920090254004);
  • šķūnis (būves kadastra apzīmējums 88920090254005);
  • kūts (būves kadastra apzīmējums 88920090254006).

Nekustamā īpašuma “Pūņu krejotava”, Vecpūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr. 88925090028, sastāvs:

  • dzīvojamā ēka (būves kadastra apzīmējums 88920090254002).

Viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

  • personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;
  • personas, kuras vēlas privatizēt šos nekustamos īpašumus, var iesniegt savus priekšlikumus.

Papildu informācija: https://www.possessor.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti /Paziņojumi/ Uzsākta privatizācija un Possessor, tālr. 67021325, 67021358.

SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts īpašuma privatizāciju:

09.04.2021. noslēgts apbūvēta zemesgabala ar mežaudzi Stacijas ielā 35, Stendē, Talsu novadā, kadastra Nr.88150020015, nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Esinvest”, pirkuma cena 15 069 EUR.