Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Mālkalni”, Īves pagastā

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Mālkalni”,
Īves pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8858 003 0112)

  • Zemes vienības ar kopējo platību 3,12 ha (kad.apz. 8858 003 0112), kūts ar kopējo platību 1593,90 m2 (kad. Apz. 8858 003 0112 002) un kūts ar kopējo platību 2290,90 m2 (kad apz. 8858 003 0112 003).
  • Sākumcena 3250,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 325,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
  • Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
  • Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 4. martam plkst. 15.00. Izsole notiks 2020.gada 6. martā plkst. 09.30.
  • Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2020.gada 4. martam plkst. 15.00.
  • Izsoles norises vieta: Talsu novada pašvaldības administrācijas Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoles un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00. Tālrunis uzziņām 26514956 (Īves pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).