Talsu novada pašvaldība rīko rakstisku izsoli apbūves tiesībai uz nekustamo īpašumu Smilšu ielā 3A, Valdemārpilī

Talsu novada pašvaldība rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli apbūves tiesībai uz nekustamo īpašumu
Smilšu ielā 3A, Valdemārpilī, Talsu novadā (kadastra Nr. 8817 005 0028)

  • Zemes vienība ar kopējo platību 1,1 ha (kadastra apz. 8817 005 0034), ar noteikto galveno izmantošanu Tehniskā apbūves teritorija (TA) (turpmāk-nekustamais īpašums).
  • Apbūves tiesības termiņš- 30 gadi.
  • Izsoles sākumcena – 415,00 EUR (četri simti piecpadsmit euro un 00 centi) gadā bez PVN, drošības nauda 41,50 EUR, dalības maksa 15,00 EUR.
  • Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 27. maijam plkst. 15.00. Pieteikumu atvēršana norisināsies 2020.gada 29. maijā plkst. 10.00.
  • Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2020.gada 27. maijam plkst. 15.00.
  • Izsoles norises vieta: Talsu novada pašvaldības administrācijas Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.
  • Pieteikumu iesniegt, sūtot pa pastu slēgtā aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmējs – Talsu novada pašvaldība, iesniedzēja – pretendenta nosaukums, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, norāde: “Rakstiskai izsolei par apbūves tiesību uz nekustamo īpašumu Smilšu ielā 3A, Valdemārpilī (kadastra Nr. 8817 005 0028)”, kā arī norāde: „ Neatvērt pirms noteiktā pieteikumu atvēršanas termiņa”, uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
  • Tālrunis uzziņām 26514956 (Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs), 26451501 (Talsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļa), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).

IZSOLES NOTEIKUMI