Izsole nekustamam īpašumam “Pabērzi”, Abavas pagastā

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Pabērzi”, Abavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8842 011 0101).

1. Zemes vienība ar kopējo platību 0,8517 ha (kadastra apz. 8842 011 0101) un dzīvojamās mājas (kadastra apz. 8842 011 0101 001) drupas.

2. Sākumcena 1950,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 10% no izsoles sākumcenas 195,00 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

3. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 4. decembrim plkst. 15.00. Izsole notiks 2019.gada 6. decembrī plkst. 11.30.

4. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 4. decembrim plkst. 15.00.

5. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

6. Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, Talsos, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00.

7. Kontaktpersonas par izsoles objektu- Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs, tālr. 29241605 un Talsu novada pašvaldības Juridiskā nodaļa, tālr. 63232119, 29369443.

IZSOLES NOTEIKUMI