Izsole nekustamam dzīvokļa īpašumam Nr. 1, Centra aleja 4, Lubezerē, Ārlavas pagastā

Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam dzīvokļa īpašumam Nr. 1, Centra aleja 4, Lubezerē, Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0116).

1. Vienas istabas dzīvokļa īpašums Nr.1, Centra aleja 4, Lubezerē, Ārlavas pagastā, Talsu novadā ar kopējo platību 37 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 601/4439 kopīpašuma daļas no būvēm un zemes.

2. Sākumcena 936,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 10% no izsoles sākumcenas 93,60 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

3. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 4. decembrim plkst. 15.00. Izsole notiks 2019.gada 6. decembrī plkst. 10.30.

4. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 4. decembrim plkst. 15.00.

5. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

6. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, Talsos, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00.

7. Kontaktpersonas par izsoles objektu- Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs, tālr. 26514956 un Talsu novada pašvaldības Juridiskā nodaļa, tālr. 63232119, 29369443.

IZSOLES NOTEIKUMU