Izsole nekustamam īpašumam Ezera ielā 17, Valdemārpilī

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam Ezera ielā 17, Valdemārpilī, Talsu nov. (kadastra Nr. 8817 003 00090)

1. Neapbūvēta zemes vienība ar kopējo platību 0,42 ha (kadastra apz. 8817 003 0084).

2. Sākumcena 10 050,00 EUR, solis – 150,00 EUR, drošības nauda 10% no izsoles sākumcenas 1005,00 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

3. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 4. decembrim plkst. 15.00. Izsole notiks 2019.gada 6. decembrī plkst. 10.00.

4. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 4. decembrim plkst. 15.00.

5. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

6. Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, Talsos, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00.

7. Kontaktpersonas par izsoles objektu- Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs, tālr. 26514956 un Talsu novada pašvaldības Juridiskā nodaļa, tālr. 63232119, 29369443.

IZSOLES NOTEIKUMI