Izsole nekustamam īpašumam Talsciema ielā 32, Talsos

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam Talsciema ielā 32, Talsos, Talsu nov. (kadastra Nr. 8801 001 0137)

1.Neapbūvēta zemes vienība ar kopējo platību 532 m2 (kadastra apz. 8801 001 0136).

2. Sākumcena 2850,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 10% no izsoles sākumcenas 285,00 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

3. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019. gada 4. decembrim plkst. 15.00. Izsole notiks 2019. gada 6. decembrī plkst. 10.00.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. Panta 11 punktu, iepriekšminētais nekustamais īpašums ir starpgabals un uz to ir pirmpirkuma tiesības pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem.

Ja sludinājumā norādītajā termiņā no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības, ir saņemts pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Ja pieteikumu par Objekta pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tiek rīkota izsole starp šīm personām.

4. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

5. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019. gada 4. decembrim plkst. 15.00.

6. Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, Talsos, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00. Kontaktpersonas par izsoles objektu – Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs, tālr. 29294295 un Talsu novada pašvaldības Juridiskā nodaļa, tālr. 63232119, 29369443.

IZSOLES NOTEIKUMI