Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam V. Ruģēna ielā 4 Talsos

Talsu novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Voldemāra Ruģēna ielā 4 Talsos, Talsu novadā (kadastra Nr. 8801 013 0120)

Zemes vienība ar kopējo platību 0,2178 ha (kadastra apz. 8801 013 0120) un nedzīvojamā ēka (noteiktais lietošanas veids – ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas) ar kopējo platību 2188,7 m2 (kadastra apz. 8801 013 0120 001) (turpmāk-nekustamais īpašums).

Nekustamais īpašums tiek atsavināts ar nosacījumu – pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas nekustamā īpašuma izmantošanas veids (ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas) nevar tikt mainīts.

Ar brīdi, kad izsoles uzvarētājs noslēdz pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma iegādi, izsoles uzvarētājam kļūst saistošs 2019. gada 14. marta nomas līgums Nr. 9-27/4/2019, ar kuru iznomāts nekustamais īpašums, kā arī spēkā esošie apakšnomas līgumi, kuri uzskaitīti 2019. gada 14. marta nomas līguma Nr. 9-27/4/2019 5. pielikumā.

Sākumcena – 520 300,00 EUR (pieci simti divdesmit tūkstoši trīs simti euro un 00 centi), solis – 1000,00 EUR, drošības nauda 52 030,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 20. maijam plkst. 15.00. Izsole notiks 2020. gada 22. maijā plkst. 9.00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2020. gada 20. maijam plkst. 15.00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada pašvaldības administrācijas Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2. korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00. Tālrunis uzziņām 20222650 (Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).

IZSOLES NOTEIKUMI