Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Pagastmāja”-2, Ģibuļu pagastā

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Pagastmāja”-2, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8854 900 0351)

  • Vienas istabas dzīvokļa īpašums ar kopējo platību 51,2 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 512/4129 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm un zemes.
  • Sākumcena 2070,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 207,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
  • Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 15. aprīlim plkst. 15.00. Izsole notiks 2020.gada 17. aprīlī plkst. 10.00.
  • Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2020. gada 15. aprīlim plkst.15.00.
  • Izsoles norises vieta: Talsu novada pašvaldības administrācijas Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv sadaļā Izsoles un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2. korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās 8.00-12.00 un 13.00-16.00. Tālrunis uzziņām 26554681 (Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).