Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Valgales Kļaviņas” Abavas pagastā

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Valgales Kļaviņas” Abavas pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8842 007 0254)

  • Zemes vienība ar kopējo platību 3612 m2 (kad.apz. 8842 007 0254) un dzīvojamās mājas (kad apz. 8842 007 0254 001) drupas.
  • Sākumcena 2150,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 215,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
  • Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 15. aprīlim plkst.15:00. Izsole notiks 2020.gada 17. aprīlī plkst.11:00.
  • Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2020.gada 15. aprīlim plkst.15:00.
  • Izsoles norises vieta: Talsu novada pašvaldības administrācijas Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv sadaļā Izsoles un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2. korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 29241605 (Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).