Biežāk uzdotie jautājumi un cita informācija

Par Talsu novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu

Talsu novada domes lēmumi

Lēmums Nr. 61. Par Talsu novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu.
1. pielikums. Talsu novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana.
2. pielikums. Talsu novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana pēc stāvokļa uz 01.11.2020.
3. pielikums. Talsu novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu.

Uzsākta jaunveidojamā Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde

Talsu novada pašvaldība informē, ka ir uzsākts darbs pie jaunveidojamā Talsu novada attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030. gadam un attīstības programmas 2021. – 2027. gadam, izstrādes. Dokumentus plānots izstrādāt līdz 2021. gada 31. decembrim. Saskaņā ar iepirkumu procedūru dokumentu izstrāde notiek sadarbībā ar vienu no vadošajiem telpiskās plānošanas uzņēmumiem Latvijā – SIA “Reģionālie projekti”.  

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pašvaldības ilgtermiņa attīstības dokuments, kurā tiek noteikta ilgtermiņa vīzija un galvenās novada teritorijas attīstības perspektīvas.

Attīstības programma ir pašvaldības darba plāns septiņiem gadiem, kas ir sasaistīts ar pašvaldības budžetu. Attīstības programmas galvenā loma ir divejāda: 1) resursu apzināšana, novērtēšana un izmantošanas plānošana; 2) infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana, dažādu aktivitāšu un finanšu investīciju plānošana.

Dokumentu izstrāde nepieciešama, lai attīstības plānošana norisinātos koordinēti un stratēģiski, un to nosaka normatīvie akti – to izstrāde ir pašvaldības pienākums. Turklāt pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti palīdz sabiedrībai būt labāk informētai par pašvaldības attīstības plāniem.

Izstrādes gaitā tiks nodrošinātas sabiedrības līdzdalības iespējas, kuras iedzīvotāji un citi novada attīstībā ieinteresētie tiek aicināti izmantot, paužot savu viedokli un ierosinājumus novada attīstībai un izaugsmei. Plānoto sabiedrības līdzdalības aktivitāšu plāns:

  1. Iedzīvotāju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz 31.03.2021. šeit: https://ej.uz/TalsuAptauja);
  2. Uzņēmēju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz 31.03.2021. šeit: https://ej.uz/TalsuUznemeji);
  3. Tematiskās darba grupas (tiks organizētas, lai noskaidrotu dažādu pašvaldības jomu speciālistu vērtējumu un ierosinājumus, plānots organizēt tuvāko 2-4 mēnešu laikā);
  4. Publiskā apspriešana (laika posmā, kas ilgs vismaz 4 nedēļas, iedzīvotāji tiks aicināti paust viedokli par sagatavotajiem priekšlikumiem, kā arī aicināti piedalīties publiskās apspriešanās sanāksmēs, plašāka informācija par to tiks sniegta pēc lēmuma pieņemšanas par dokumentu nodošanu publiskais apspriešanai).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu, kontaktinformācija – mob. tālrunis: +371 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv.

Biežāk uzdotie jautājumi (BUJ)

Kas ir attīstības plānošana?

Tas ir process, kura rezultātā top teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. Šajos dokumentos tiek noteikta novada vīzija, mērķi, prioritātes un plānotās darbības, lai nodrošinātu koordinētu un pārdomātu novada attīstību.

Kāpēc pašvaldībai vajadzīgi attīstības plānošanas dokumenti?

Tie ir vajadzīgi, lai attīstības plānošana norisinātos koordinēti un stratēģiski, un to nosaka normatīvie akti – to izstrāde ir pašvaldības pienākums. Turklāt pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti palīdz sabiedrībai būt labāk informētai par pašvaldības attīstības plāniem.

Kādēļ ir svarīga sabiedrības līdzdalība dokumentu izstrādē?

Iedzīvotāji var norādīt uz esošām problēmām, kuras būtu jārisina tuvākajos gados, kā arī ieskicēt sev vēlamo novada attīstības vīziju, tādējādi jūtoties piederīgāki savam novadam un sekmējot to, ka novads attīstās iedzīvotājiem vēlamā veidā. Sabiedrības paustās vajadzības kalpo par pamatu pašvaldības prioritāšu, veicamo rīcību un īstenojamo projektu definēšanai.

Kas ir novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija?

Tas ir pašvaldības ilgtermiņa attīstības dokuments, kurā tiek noteikta ilgtermiņa vīzija un galvenās novada teritorijas attīstības perspektīvas.

Kas ir novada attīstības programma?

Tas ir pašvaldības darba plāns 7 gadiem, kas ir sasaistīts ar pašvaldības budžetu. Attīstības programmas galvenā loma ir divejāda: 1) resursu apzināšana, novērtēšana un izmantošanas plānošana; 2) infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana, dažādu aktivitāšu un finanšu investīciju plānošana.

Ar ko atšķiras ilgtspējīgas attīstības stratēģija no attīstības programmas?

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas ieskicē novada vīziju un attīstību vispārīgi, piemēram, līdz 2045.gadam, bet attīstības programma – vidējam termiņam, nosakot veicamos darbus tuvākajiem 7 gadiem.

Kā iedzīvotāji var iesaistīties?

Iedzīvotāju iesaistes aktivitāšu apjoms atkarīgs no pašvaldības, cik lielā mērā tā vēlas īstenot sabiedrības iesaisti. Minimālās prasības sabiedrības iesaistei ir definētas MK noteikumos. Labā prakse attīstības plānošanā nozīmē iedzīvotāju iesaisti jau no paša plānošanas procesa sākuma. Dokumentu izstrādes sākumposmā iedzīvotāji var iesaistīties, paužot savu viedokli iedzīvotāju aptaujas anketā, kuras rezultāti tiks izmantoti, lai sagatavotu attīstības plānošanas dokumentus. Otrkārt, iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties publiskās apspriešanas procesā, paužot savu vērtējumu, viedokļus un priekšlikumus par izstrādātajiem dokumentu projektiem. Pēc publiskās apspriešanas noslēguma iedzīvotāju viedokļi tiks apstrādāti, pilnveidojot attīstības plānošanas dokumentus. Tāpat iedzīvotāji var sniegt savus priekšlikumus pašvaldībai visa dokumentu izstrādes procesa gaidā.

Kā nodrošināt sabiedrības līdzdalību Covid-19 apstākļos?

Informācija par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesu tiks atspoguļota pašvaldību tīmekļa vietnēs, kā arī informatīvajos izdevumos. Publiskās apspriešanas laikā tiks organizētas sanāksmes, pagaidām nav zināms, vai tās varēs norisināties klātienē vai attālināti. Tas tiks precizēts atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem, iestāžu vadlīnijām un epidemioloģiskajai situācijai.

Kas izstrādā plānošanas dokumentus?

Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ir pašvaldības uzdevums, bet, lai to paveiktu kvalitatīvi un savlaicīgi, pašvaldība uzdevuma veikšanai ir piesaistījusi vienu no Latvijā vadošajiem telpiskās plānošanas uzņēmumiem SIA “Reģionālie projekti”, kas izstrādes tiesības ieguvis pašvaldības rīkotā atklātā iepirkumu procedūrā.

Dokumenta izstrādē plaši iesaistīsies dažādu jomu speciālisti no pašvaldības administrācijas un tās iestādēm, piedaloties tematiskās darba grupās, kuru gaitā tiek radīts galvenais saturiskais virziens novada attīstībai.