Izsludina konkursu uz Juridiskās nodaļas vadītāja amatu

Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz
Juridiskās nodaļas vadītāja amatu
(profesiju klasifikatora kods 1211 21)

Talsu novada pašvaldība (turpmāk – TNP) aicina darbā Juridiskās nodaļas vadītāju, kurš nodrošinātu Talsu novada domes un TNP darbības tiesiskumu, Juridiskās nodaļas darbinieku darbību atbilstoši nodaļas nolikumam, Talsu novada domes lēmumiem un pašvaldības funkcijām.

 Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Maģistra grāds vai II līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kvalifikācija – jurists.
 • Pieredze jurista amatā vismaz 3 gadi pašvaldībā vai valsts iestādē.
 • Vēlama pieredze vadošā amatā pēdējo 3 gadu laikā.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt nodaļas un tās darbinieku darbību, nodrošināt nodaļas nolikumā noteikto uzdevumu un pienākumu izpildi;
 • kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu un pielietošanu TNP centrālajā administrācijā, pārvaldes iestādēs, pilsētu un pagastu pārvaldēs un kapitālsabiedrībās;
 • sagatavot lēmumu projektus un citus dokumentus, kā arī pārbaudīt to atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • sniegt informāciju un konsultēt Domes deputātus, izpilddirektoru, izpilddirektora vietniekus par izmaiņām normatīvajos aktos, kas skar TNP darbu;
 • veikt apmeklētāju pieņemšanu un atbilstoši amata kompetencei konsultēt Talsu novada iedzīvotājus ar TNP darbību saistītos un Domes kompetencē esošos jautājumos;
 • pārstāvēt TNP tiesā, kā arī sagatavot prasības pieteikumus, nodrošināt paskaidrojumu un iebildumu iesniegšanu tiesu instancēs, sagatavot tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšanas rakstus

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV).
 • Motivācijas vēstule.
 • Atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas.
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājums (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese-Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201 un norādi „Konkursam uz Juridiskās nodaļas vadītāja amatu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē, ievietojot tos pie pašvaldības ārdurvīm (Kareivju ielā 7, 2. korp.) novietotajā pastkastē, darba laikā, uz aploksnes norādot „Konkursam uz Juridiskās nodaļas vadītāja amatu”, vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv, ar norādi „Konkursam uz Juridiskās nodaļas vadītāja amatu”. 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2021. gada 28. jūnija plkst. 17.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Atalgojums no 1500 EUR.