Izsludina konkursu uz vakanto Komunālās nodaļas Transporta daļas vadītāja amatu

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 9009113532) izsludina konkursu uz vakanto Komunālās nodaļas Transporta daļas vadītāja amatu.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības sfērai atbilstoša vismaz I vai II līmeņa augstākā izglītība (tansporta, loģistikas, mehānikas un mašīnbūves, automehāniķa , transportbūves), kā arī cita I vai II līmeņa augstākā izglītība.
 • Pieredze vadītāja vai darbu organizētāja amatā ar amata pienākumu izpildi saistītā jomā vismaz 1 gads.
 • Zināšanas, pieredze un prasmes dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā.
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt sava amata pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.

Galvenie pienākumi:

 • Organizēt, koordinēt Talsu novada pašvaldības autotransporta un autovadītāju darbību, nodrošināt līdzsvarotas autotransporta sistēmas izveidošanu.
 • Nodrošināt autotransporta uzskaiti, organizēt to tehniskās apkopes un remontus, veikt autotransporta izmantošanas organizatoriskā procesa vadību.
 • Sadarbībā ar pašvaldības Iepirkumu komisiju sagatavot pašvaldības funkcijām nepieciešamo iepirkumu procedūru dokumentus TNP autotransporta izmantošanai.
 • Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos sagatavot atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem, vēstulēm, aicinājumiem u.c. sarakstes formām un nodrošināt un veikt apmeklētāju pieņemšanu par amata kompetencē esošiem jautājumiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • redzējums par amata pienākumu izpildi un Komunālās nodaļas transporta daļas darba organizāciju Talsu novada pašvaldībā (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese-Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā, uz aploksnes norādot „ Konkursam uz Komunālās nodaļas Transporta daļas vadītāja amatu”, vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv, ar norādi “Konkursam uz Komunālās nodaļas Transporta daļas vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai jānodrošina tā iesūtīšana e-pastā personaldala@talsi.lv vai pa pastu līdz 2019. gada 10. decembrim plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Amata atlīdzība no 1000 līdz 1190 EUR