Izsludina konkursu uz Virbu sākumskolas direktora amatu

Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz
VIRBU SĀKUMSKOLAS DIREKTORA amatu
(kods pēc klasifikatora 1345 08)

Talsu novada pašvaldība aicina darbā sākumskolas direktoru, kurš nodrošinātu iestādes nolikuma prasību izpildi un iestādes kvalitatīvu darbību.

Prasības pretendentiem (-ēm):

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Talsu novada domes lēmumu un rīkojumu, Talsu novada pašvaldības un Izglītības pārvaldes rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu;
 • sagatavot un iesniegt Talsu novada pašvaldībai un Izglītības pārvaldei budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu, atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
 • vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē, paaugstināt profesionālo meistarību;
 • nodrošināt Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi, Izglītības un zinātnes ministrijas, TNP un Izglītības pārvaldes izdoto normatīvo aktu ievērošanu un izpildi iestādē;
 • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt izglītības iestādes lietojumā nodotā valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;
 • piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā;
 • nodrošināt iestādes un tās teritorijas uzturēšanu kārtībā.

Pieteikumam jāsatur:

 • dzīves un darba gaitu pārstāstu Curriculum Vitae (vēlams Europass formātā), iekļaujot informāciju, kas ļauj izvērtēt pretendenta atbilstību normatīvo aktu prasībām sākumskolas direktora amatam;
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
 • Virbu sākumskolas attīstības redzējumu (līdz divām A4 lapām datorrakstā);
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu, tai skaitā svešvalodu apguves, kopijas;
 • pretendents var iesniegt rekomendācijas un atsauksmes.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese – Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē, ievietojot tos pie Talsu novada pašvaldības ārdurvīm (Kareivju ielā 7, 2.korp.), novietotajā pastkastē, darba laikā, uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Virbu sākumskolas direktora amatu” vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv, ar norādi „Konkursam uz Virbu sākumskolas direktora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jāiesūta līdz 2021. gada 5. jūlija plkst. 12.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par pedagoga darba samaksu, atlīdzība paredzēta EUR 1056.

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS uz vakanto Virbu sākumskolas direktora amatu.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām TNP: personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.