Izsludina pieteikšanos uz vakanto pašvaldības izpilddirektora amatu

Talsu novada pašvaldība (nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90009113532)
izsludina pieteikšanos uz
vakanto pašvaldības izpilddirektora amatu
(Profesiju klasifikatora kods 1112 38)

Talsu novada pašvaldība (turpmāk – TNP) aicina pieteikties uz izpilddirektora amatu pretendentu, kurš spēj nodrošināt TNP darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem, Talsu novada domes (turpmāk – Dome) lēmumiem un Domes priekšsēdētāja rīkojumiem.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Maģistra, akadēmiskā bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā vadošā amatā;
 • Vēlama darba pieredze pašvaldības vai valsts iestādē pēdējo 10 (desmit) gadu laikā;
 • Izpratne par darba organizāciju pašvaldībā;
 • Zināšanas projektu vadībā;
 • Izpratne par savstarpēji saistīto procesu izpildes secību, to vadību;
 • Zināšanas personāla vadībā un koordinēšanā;
 • Stratēģiskās plānošanas iemaņas, prasme formulēt viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 • Analītiska un sistēmiska domāšana;
 • Mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība;
 • Spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • Valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā;
 • Labas datorprasmes (Microsoft Office);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Nevainojama reputācija (pašvaldības izpilddirektora amata kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju).

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, vadīt un koordinēt TNP stratēģijas izstrādāšanu un ieviešanu; izstrādāt priekšlikumus TNP ilgtermiņa prioritātēm un attīstības virzieniem; organizēt un veikt TNP ilgtermiņa darbības plāna ieviešanu TNP administratīvajā teritorijā;
 • Koordinēt un kontrolēt TNP nolikumā noteikto iestāžu un kapitālsabiedrību (turpmāk – TNP iestādes) darbību, atbilstoši TNP nolikumam, Domes lēmumiem un Domes priekšsēdētāja rīkojumiem, TNP iestāžu nolikumiem un to vadītāju amatu aprakstiem;
 • Organizēt, uzraudzīt un kontrolēt Domes izdoto saistošo noteikumu, lēmumu un citu normatīvo aktu izpildi;
 • Plānot pārraugāmo nozaru attīstībai nepieciešamos finanšu līdzekļus; uzraudzīt un vadīt TNP budžeta līdzekļu sadali un lietderīga izlietojuma kontroli atbilstoši apstiprinātajām tāmēm;
 • Atbilstoši amata kompetencei sagatavot ieteikumus; sagatavot saistošo noteikumu, Domes lēmumu un Domes priekšsēdētāja rīkojumu projektus un veikt to ieviešanas un izpildes kontroli;
 • Veikt TNP personāla resursu sadali; piedalīties TNP struktūras un struktūrvienību plānošanā un darbības mērķu noteikšanā;

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV ieteicams Europass formā) ar precīzu norādi par vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi vadošā amatā pēdējo desmit gadu laikā;
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Motivācijas vēstule;
 • Redzējums par pašvaldības izpildinstitūcijas darbību un efektivitātes uzlabošanu (apjoms ne vairāk kā trīs A4 lapas);
 • Pretendents var iesniegt pēdējos piecos gados apgūtu amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Saskaņā ar amata klasifikāciju pašvaldības izpilddirektora atlīdzība ir 2140,00 EUR

Pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Talsu novada pašvaldības izpilddirektora amatu” var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese – Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201 vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. E-pastā iesūtītajiem pieteikumiem jābūt pretendenta elektroniski parakstītiem.

Pieteikums jāiesūta līdz 2020. gada 8. maija plkst. 15.00; pēc šī termiņa iesūtītie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pieteikšanās norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Talsu novada pašvaldībā: personas datu apstrādes pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, juridiskā adrese Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 63232100; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.