Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz Talsu novada būvvaldes būvinspektora amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā būvinspektoru, lai nodrošinātu būvniecības procesa tiesiskumu Talsu novada administratīvajā teritorijā.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • II līmeņa augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā vai I līmeņa augstākā izglītība inženierzinātnē būvniecības jomā;
 • pieredze būvinspektora amatā;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikta un spēkā esoša reģistrācija būvinspektoru reģistrā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu informācijas apriti, ar Būvvaldes darbību saistītu pakalpojumu sniegšanu apmeklētājiem.
 • Lietot Būvniecības informācijas sistēmu – BIS, ievadīt visu nepieciešamo informāciju, kas paredzēta Būvvaldes darbības nodrošināšanai.
 • Veikt atzīmes par būvdarbu nosacījumu izpildi būvatļaujās, apliecinājuma kartēs un paskaidrojuma rakstos, reģistrēt būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus.
 • Veikt rakšanas darbu saskaņošanu, uzskaiti, kontroli, veikt būvdarbu norises kontroli un būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 • Piedalīties iesniegto būvprojektu izvērtēšanā.
 • Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolēt teritorijā jebkuru būvi vai zemes lietojumu neatkarīgi no piederības un īpašuma formas un nodrošināt būvniecības atbilstību likumu un citu normatīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu prasībām savas teritorijas robežās, u.c.

Pieteikumam jāsatur:

 • Dzīves apraksts (CV ieteicams Europass formā);
 • Motivācijas vēstule;
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • Informācija par spēkā esošu reģistrāciju būvinspektoru reģistrā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Problēmsituācijas analīze būvinspekcijas darbā (ne vairāk kā viena A4 formāta lapa datorrakstā).

Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apmeklējums (vismaz 8 stundu apjomā) pēdējo 3 gadu laikā.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada Būvvaldes būvinspekcijas daļas būvinspektora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 15. janvāra plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Saskaņā ar amata klasifikāciju būvinspektora amata atlīdzība no EUR 1100,- līdz EUR 1287,-