Talsu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz vakanto pašvaldības izpilddirektora amatu

Talsu novada pašvaldība (nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90009113532)
izsludina pieteikšanos uz
vakanto pašvaldības izpilddirektora amatu

Talsu novada pašvaldība (turpmāk – TNP) aicina pieteikties uz izpilddirektora amatu pretendentu, kurš spēj nodrošināt TNP darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem, Talsu novada domes (turpmāk – Dome) lēmumiem un Domes priekšsēdētāja rīkojumiem. 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Maģistra, akadēmiskā bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
 • Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā vadošā amatā (amats, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu pašvaldības izpilddirektora pienākumus).
 • Izpratne par darba organizāciju pašvaldībā.
 • Izpratne par savstarpēji saistīto procesu izpildes secību, to vadību.
 • Nepieciešamas zināšanas personāla vadīšanā un koordinēšanā.
 • Nevainojama reputācija (pašvaldības izpilddirektora amata kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju).
 • Stratēģiskās plānošanas prasme, prasme formulēt viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus.
 • Analītiska un sistēmiska domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām.
 • Mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība.
 • Spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās.
 • Valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā un vismaz divas svešvalodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast tekstu, sagatavot rakstisku tekstu un uzturēt dialogu.
 • Labas datorprasmes (Microsoft Office).
 • Nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, vadīt un koordinēt TNP stratēģijas izstrādāšanu un ieviešanu; izstrādāt priekšlikumus par TNP ilgtermiņa prioritātēm un attīstības virzieniem; organizēt un veikt TNP ilgtermiņa darbības plāna ieviešanu TNP administratīvajā teritorijā.
 • Koordinēt un kontrolēt TNP nolikumā noteikto iestāžu un kapitālsabiedrību (turpmāk – TNP iestādes) darbību atbilstoši TNP nolikumam, Domes lēmumiem un Domes priekšsēdētāja rīkojumiem, TNP iestāžu nolikumiem un to vadītāju amatu aprakstiem.
 • Organizēt, uzraudzīt un kontrolēt Domes izdoto saistošo noteikumu, lēmumu un citu normatīvo aktu izpildi.
 • Plānot pārraugāmo nozaru attīstībai nepieciešamos finanšu līdzekļus; uzraudzīt un vadīt TNP budžeta līdzekļu sadales un lietderīga izlietojuma kontroli atbilstoši apstiprinātajām tāmēm.
 • Atbilstoši amata kompetencei sagatavot ieteikumus; sagatavot saistošo noteikumu, Domes lēmumu un Domes priekšsēdētāja rīkojumu projektus un veikt to ieviešanas un izpildes kontroli.
 • Veikt TNP personāla resursu sadali; piedalīties TNP struktūras un struktūrvienību skaita plānošanā un darbības mērķu noteikšanā.
 • Nodrošināt TNP iestāžu darbības nepārtrauktību Domes nomaiņas gadījumā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV Europass formā) ar precīzu norādi par 3 gadu pieredzi vadošā amatā pēdējo 10 gadu laikā un par pakļautībā bijušo darbinieku skaitu.
 • Izglītības dokumentu kopijas.
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija.
 • Pieteikuma vēstule.

Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējo 3 gadu laikā apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Saskaņā ar amata klasifikāciju pašvaldības izpilddirektora atlīdzība ir 2140,00 EUR

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu nov., LV-3201, uz aploksnes jābūt norādei “Pieteikums uz pašvaldības izpilddirektora amatu”, vai iesūtīt e-pastā pasts@talsi.lv., parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 23.septembra plkst. 12.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs  pieteikšanās norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  Talsu novada pašvaldībā:  personas datu apstrādes pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, juridiskā adrese Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 63232100; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.