Tiek īstenots Biedrības Latvijas Mazpulki jauniešu iniciatīvas projekts „Labo domu – darbu grozs”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros, tiek īstenots Biedrības Latvijas Mazpulki jauniešu iniciatīvas projekts „Labo domu – darbu grozs”. Projektā darbojas Upesgrīvas un Valdemārpils skolēni. Projekta ietvaros tiek organizētas neformālās izglītības aktivitātes, kas atbilstošas aktuālajām norisēm konkrētā mēnesī. Septembrī notika pasākumi: „Sēņu grozs”, „Sēņu groza čempionāts”, „Ražas grozs”. Oktobrī realizējām aktivitātes „Ābolu grozs” un „Zinību grozs”. Novembrī piedalījāmies aktivitāšu kopumā „Patriotisma grozs”. Decembrī īstenosim aktivitātes- „Svētku dāvanu grozs”, janvārī – „Atzinību grozs”.

Nodarbības plānotas, lai dalībnieki pilnveidotu sadarbības prasmes, pašizaugsmes un darba prasmes, attīstot, motivējot un pilnveidojot sevi. Aizvadītajās aktivitātēs ir redzama dalībnieku motivācija piedalīties arī citos rīkotajos pasākumos. Lielākā daļa no pasākumiem norit ārpus ierastās mācību vides, un tās ir pārmaiņas no ierastās ikdienas. Aktivitātes iegūtais stiprina jauniešos pārliecību, ka vienkāršas darbības var dot pozitīvus rezultātus sev pašam, gan sabiedrībai un videi, kurā dzīvojam. Projekta aktivitātes motivē dalībnieku aktīvu līdzdarbošanos ikdienas dzīvē, kas palīdz riska grupas izglītojamiem turpināt izglītību un socializēties skolas vidē.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta vadītāja Arita Andendorfa