Par atklāta konkursa izsludināšanu nometņu organizēšanai

23. jūlijs 2021

Talsu novada pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par sadarbību programmas „Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īstenošanā ar mērķi nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi Talsu novadā  skolēnu 2021. gada vasaras brīvlaikā bērniem un jauniešiem no 7 līdz 18 gadiem.

Vasaras nometnes tiek organizētas ar mērķi sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušās attālinātā mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.

Nometnes dalībnieku skaits vienā nometnē ir vismaz 15, bet ne vairāk kā noteikts saskaņā ar 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Nometņu organizētājiem ir stingri jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un vadlīnijas drošai nometņu rīkošanai.

Nometnes īstenošanas termiņš ir vismaz 5 dienas, tās sākums ir ne agrāk kā noslēgtais līgums ar PAŠVALDĪBU par nometnes organizēšanu, bet noslēgums nav vēlāks par 2021. gada 31. augustu.

Pieteikumus iesniedz PAŠVALDĪBĀ:

  • iesniedzot personīgi, pasta sūtījumā – Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201,
  • nosūtot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu uz elektroniskā pasta adresi: pasts@talsi.lv

Konkursa pieteikumus pieņem no konkursa izsludināšanas brīža līdz 13. augustam ar nosacījumu, ka nometnes norise tiks noslēgta līdz 31. augustam, ja pašvaldībai ir pieejami finanšu līdzekļi minētajam mērķim.

Informācija par pieejamo finanšu līdzekļu atlikumu minētajam mērķim tiek publicēta interneta vietnē www.talsunovads.lv.

Projekta iesniedzējs (nometnes organizētājs) – fiziska vai juridiska persona, kura ir tiesīga organizēt nometnes atbilstoši 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” noteiktajam, kā arī saskaņā ar šajos Ministru kabineta noteikumos noteikto organizē projekta nometni.

Nometnes organizēšanas izdevumus finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

Kontaktpersona neskaidrību gadījumā: Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Lienīte Krūzīte, t.28360077, 26487931, e-pasts: lienite.kruzite@talsi.lv

Nepieciešamie dokumenti:

1.pielikums_pieteikuma veidlapa
5.pielikums_projekta atskaite
Nolikums_ar pielikumiem