Paziņojums par Talsu novada Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas un Vides pārskata publisko apspriešanu

20. septembris 2021

Saskaņā ar Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta lēmumu Nr.67 (protokola Nr.6, 2.punkts) “Par Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota Talsu novada Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcija un Vides pārskata projekts.

Teritorijas plānojuma grozījumi ietver līdz 2021. gada 1. jūlijam Talsu novada teritorijā ietilpstošo pilsētu un pagastu – Talsu, Valdemārpils, Stendes, Sabiles, Abavas, Ārlavas, Balgales, Īves, Ģibuļu, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Vandzenes, Valdgales, Virbu pagastu, administratīvās teritorijas.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 13. septembra līdz 11. oktobrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakciju un Vides pārskata projektu iespējams iepazīties:

  • Elektroniskā veidā – Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsunovads.lv
  • Izdrukas veidā – Talsu novada pašvaldības, Administratīvā centra I korpusa, 1.stāva foajē, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Publiskās apspriešanas sanāksmes Talsu novadā notiks:
2021. gada 20. septembrī plkst. 17.30 – Sabiles kultūras nama mazajā zālē, Ventspils ielā 14, Sabilē;
2021. gada 20. septembrī plkst. 17.30 – Laucienes pagasta pārvaldes 2.stāva konferenču zālē, “Pagastmāja”, Laucienē, Laucienes pagastā;
2021. gada 20. septembrī plkst. 17.30 – Balgales brīvā laika pavadīšanas centra zālē, “Grantiņi” Dursupē, Balgales pagastā;
2021. gada 20. septembrī plkst. 17.30 – Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centra zālē, “Tautas nams”, Ķūļciemā, Ķūļciema pagastā;
2021. gada 21. septembrī plkst. 17.30 – Stendes tautas nama zālē, Dumpīšu ielā 3, Stendē;
2021. gada 21. septembrī plkst. 17.30 – Virbu kultūras nama zālē, Kalna ielā 9, Jaunpagastā, Virbu pagastā;
2021. gada 21. septembrī plkst. 17.30 – Strazdes muižas zālē, „Strazdes muiža”, Strazdē, Strazdes pagastā;
2021. gada 21. septembrī plkst. 17.30 – Lībagu pagasta pārvaldes zālē, „Pagastmāja”, Mundigciemā, Lībagu pagastā;
2021. gada 22. septembrī plkst. 17.30 – 2.stāva izstāžu zālē, Raiņa ielā 14A, Valdemārpilī;
2021. gada 22. septembrī plkst. 17.30 – Valdgales tautas nama zālē, „Tautas nams”, Pūņās, Valdgales pagastā;
2021.gada 22.septembrī plkst. 17.30 – Tiņģeres muižas zālē, „Pils”, Tiņģerē, Īves pagastā;
2021. gada 22. septembrī plkst. 17.30 – Lubes pagasta pārvaldes zālē, „Sniedzes”, Anužos, Lubes pagastā;
2021. gada 27. septembrī plkst. 17.30 – Talsu novada pašvaldības Administratīvās ēkas I korpusa lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos;
2021. gada 27. septembrī plkst. 17.30 – Pastendes kultūras nama lielajā zālē, Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā;
2021. gada 27. septembrī plkst. 17.30 – Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra zālē,
„Mežrozes”, Laidzē, Laidzes pagastā;
2021. gada 27. septembrī plkst. 17.30 – Vandzenes tautas nama zālē, „Tautas nams”, Vandzenē, Vandzenes pagastā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” – publiskās apspriešanas sanāksmes klātienē var apmeklēt Covid-19 vakcinētas vai pārslimojušas personas (pie ieejas uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu). Lūdzam būt saprotošiem un ievērot minētās prasības.

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju iespējams iegūt sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv) un teritorijas plānotāju Andu Felšu (tālrunis 26568792, e-pasts: anda.felsa@talsi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

  • Pa pastu (pasta zīmogs līdz 2021.gada 11.oktobrim), adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201;
  • Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv;
  • Elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
  • Klātienē – Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs;
  • Klātienē – publiskās apspriešanas sanāksmju laikā.

Galvenās izmaiņas, kas veiktas Plānojumā grozījumu izstrādes laikā
Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcija un Vides pārskata projekts portālā Geolatvija.lv