Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

Ar Talsu novada domes 2019. gada 12. decembra lēmumu Nr.713 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu” ir uzsākta Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.

Novada pašvaldība ir izvērtējusi nepieciešamību izdarīt grozījumus Teritorijas plānojumā, kura īstenošana uzsākta 2015.gadā, jo tā īstenošanas laikā ir konstatētas nepilnības attiecībā uz konkrētu prasību regulējumiem, kā arī spēkā stājušies jauni, ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ietveramo informāciju saistīti normatīvie akti, saņemti vairāki juridisku un fizisku personu iesniegumi ar lūgumu mainīt Teritorijas plānojuma funkcionālo zonējumu vai nosacījumus Apbūves noteikumos.

Ar spēkā esošo Teritorijas plānojumu, Teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanas lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Attīstība.

Talsu novada pašvaldība aicina līdz 2020. gada 15. decembrim iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, izsakot priekšlikumus, kas veicinātu labvēlīgus apstākļus īpašumu attīstībai un attīstības iespējām.

Rakstiskus priekšlikumus Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei var iesniegt Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs personīgi, pa pastu vai elektroniski uz e-pastu pasts@talsi.lv. Iesniegumā fiziskām personām, norādīt vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi un kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu), juridiskām personām – reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformāciju. Priekšlikumus var iesniegt arī vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Par aktuālo teritorijas plānojuma grozījumu norisē, kā arī publiskās apspriešanas kārtību, vietu un termiņiem sekojiet līdzi pašvaldības tīmekļvietnē www.talsi.lv, informatīvajā izdevumā “Talsu Novada Ziņas” vai vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa