Vecākiem nebūs jāmaksā līdzfinansējums par bērnu interešu izglītību Bērnu un jauniešu centrā

29. maijs 2020

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs (BJC) nodrošina daudzpusīgu interešu izglītību visiem novada bērniem, bet par dalību šajās aktivitātēs vecākiem bija jāmaksā līdzfinansējuma daļa. Tagad pieņemts lēmums, ka no 1. septembra dalība centra nodrošinātajos 22 tematiskajos pulciņos būs bez maksas.

Talsu novada BJC ir Talsu novada domes dibināta, Talsu novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības, audzināšanas un jaunatnes darba organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Talsu novadā.

Centrs piedāvā plašu interešu izglītības loku mūzikā, dejās, mākslā, teātrī, sportā, tehniskajā jaunradē, savukārt noteiktais vecāku līdzfinansējums, kas tika iekasēts ap 4000 eiro gadā, bija paredzēts interešu izglītības pulciņu mācību materiālu un tehniskās bāzes nodrošināšanai.

2018.gadā dalības maksa uz laiku tika atcelta, jo ēkā notika būvdarbi. Tagad tie ir noslēgušies, un BJC atgriezies iepriekšējā mājvietā.

Lai nodrošinātu visiem novada bērniem vienlīdzīgas iespējas interešu izglītības apgūšanā, Talsu novada domes deputāti nolēma no 1. septembra nenoteikt vecāku līdzfinansējumu par piedalīšanos BJC interešu izglītības pulciņos, kuros izmanto centra materiāli tehnisko nodrošinājumu.

Inita Fedko