Iesniegs projekta pieteikumu par gājēju un velosipēdistu ceļu pārbūvi un ielas seguma Rīgas ielā Talsos atjaunošanu

29. maijs 2020

Talsu novada pašvaldība iesniegs projekta pieteikumu “Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve un ielas seguma virskārtas atjaunošana Rīgas ielā Talsu pilsētā” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts aizdevuma saņemšanai.

Jau pērnā gada augustā Talsu novada Būvvalde saskaņojusi būvprojektu  par gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūvi un ielas seguma virskārtas atjaunošanu Rīgas ielā Talsu pilsētā. Tajā paredzēts atjaunot Rīgas ielas segumu un pārbūvēt gājēju un velosipēdistu ceļu visas Rīgas ielas garumā, savienojot to ar Raiņa ielas velosipēdistu un gājēju ceļu, un izveidojot pieslēguma vietu ar attīstāmo Dundagas ielas velosipēdistu un gājēju ceļu. Projektā iekļauta arī teritorijas labiekārtošana, uzstādot jaunas autobusa pieturas, soliņus, atkritumu urnas un iestādot kokus. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir plānotas līdz 959 000 eiro.

Ministru kabineta pieņemtie noteikumi “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību”, paredz izsniegt aizdevumu pašvaldību investīciju projektiem, kas nav Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēti projekti un kuru īstenošanu paredz pašvaldības attīstības programmas investīciju plāns. Šīm projektu iecerēm jābūt vērstiem uz pašvaldību ēku energoefektivitātes pasākumiem, pašvaldības transporta infrastruktūru, jaunu pašvaldības pakalpojuma sniegšanas veidu attīstību, atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem.

Pašvaldības budžeta līdzfinansējums šī projekta īstenošanai tiks paredzēts no šī un nākamā gada budžeta, abos periodos paredzot līdzfinansējumu līdz 119 875 eiro.

Inita Fedko