Projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā” realizēšanas gaita

26. jūlijs 2021

Projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā” mērķis ir sabiedrībā balstīta sociālā pakalpojuma infrastruktūras izveide un attīstība. Sabiedrībā balstīts sociālais pakalpojums sniegtu sociālo un psihosociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas līmenim. Projektā plānots atjaunot un pārbūvēt telpas ēkā Kārļa Mīlenbaha ielā 20 Talsos sabiedrībā balstīta sociālā pakalpojuma nodrošināšanai.

Projekta mērķa grupas ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas saņem VSAC pakalpojumus un deinstitucionalizācijas pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar GRT, kas potenciāli var nonākt VSAC un kam noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte.

Dienas centru plānots izveidot ēkas Kārļa Mīlenbaha ielā 20 1. stāvā. Telpas plānots pielāgot dienas aprūpes nodrošināšanai dažāda vecuma grupu personām, tās tiks pielāgotas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Plānots izveidot 15 vietas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai.

2021. gada pavasarī tika izsludināts atkārtots iepirkums „Esošās būves pārbūve par dienas aprūpes centru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai”. Talsu novada iepirkumu komisija 23. aprīlī pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Pretpils”. 16. jūlijā Talsu novada pašvaldībā saņemta SIA „Pretpils” vēstule, kurā vēl pirms līguma slēgšanas uzņēmums atsauc savu piedāvājumu iepirkumā. Atsaukums pamatots ar straujo būvizstrādājumu cenu kāpumu.

Pamatojoties un iepirkuma nolikumā minēto, ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa vēlreiz sagatavos dokumentāciju jauna iepirkuma izsludināšanai.

Jolanta Didžus,
Talsu novada pašvaldības
Attīstības  plānošanas un projektu vadības nodaļa​
Projektu vadības daļas projektu vadītāja