Sociālā dienesta aizvadītais gads un aktualitātes 2021. gadā

24. maijs 2021

Sociālais dienests 2020. gadā sniedzis dažādus pakalpojumus. Apkopota informācija par sniegto pakalpojumu klāstu, kā arī būtiskajām izmaiņām 201. gadā.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

2020. gadā sociālā palīdzība piešķirta 712 ģimenēm, 1216 personām ģimenēs.

  • 264 bērni (t.sk. bērni ar invaliditāti 32);
  • 355 pilngadīgas darbspējīgas personas (strādājošas personas 52, nestrādājošas personas 280, personas bērna kopšanas atvaļinājumā 23);
  • 235 pilngadīgas personas ar invaliditāti;
  • 362 pensijas vecuma personas.

Sociālās palīdzības nodrošināšanai kopā izlietoti 366550 eiro.

2020. gadā trūcīgas personas statuss tika piešķirts 674 personām.

MATERIĀLAIS ATBALSTS

2020. gadā materiālais atbalsts piešķirts 5259 personām ģimenēs.

Materiālā atbalsta veidiPersonasEUR
Vienreizējs  bērna piedzimšanas pabalsts24951200
Apbedīšanas pabalsts4600
Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem27113600
Pabalsts 80 un vairāk gadu sasniegušām personām68419460
Pabalsts ģimenēm 50, 55, 60, 65, 70 un vairāk gadu laulības jubilejā686550
Pabalsts ēdināšanai daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni (3 un vairāki) apmeklē izglītības iestādēs68450798
Pabalsts kultūras, atpūtas, sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm5969787
Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām221083
Pabalsts aizbildnim9428242
Pabalsts mājokļa vides pielāgošanai13500
Izglītojamo ēdināšana attālinātā mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī244393166
Pabalsts aizgādnim14336375
Kopā5259314361

2021. gadā izmaiņas sociālajā jomā

No 2021. gada 1. janvāra stājās spēkā vairākas būtiskas izmaiņas sociālajā jomā, celti minimālo ienākumu sliekšņi, tādējādi uzlabojot sociāli visneaizsargātāko iedzīvotāju finanšu stāvokli.

  • Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
  • Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā (līdz šim 128,06 eiro).
  • Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Talsu novadā no gada 22.aprīļa ir 350 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 245 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
  • Paaugstinātas sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ir 218 eiro, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības – 327 eiro. Pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja cilvēks sekmīgi mācās, – 109 eiro mēnesī –, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības: 163 eiro mēnesī. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei –  820,05 eiro apmērā.