Aizgādnība

Aizgādņa iecelšana
Bāriņtiesa, saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu, ieceļ aizgādni:

  • personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
  • personai, kurai  tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
  • personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošu vielu
  • pārmērīgas lietošanas dēļ;
  • promesošas vai pazudušas personas mantai;
  • mantojumam;
  • testamenta izpildīšanai.

Bāriņtiesa aizgādņus pirmām kārtām izvēlas no Civillikuma 355. vai 661.pantā minētajām personām un pārliecinās, vai izraudzītajai personai ir nepieciešamās spējas un īpašības.