Audžuģimene

Kas ir audžuģimene?
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.

Ko nozīmē būt par audžuģimeni?

 • Sniegt mīlestību un māju sajūtu bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;
 • Jūsu mājas kļūst par mājām bērnam, kura vecāki nevar vai negrib rūpēties par viņu;
 • Jūs dodat iespēju bērnam augt labvēlīgā, ģimeniskā vidē, nevis bērnu namā.

Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu vienam audžuvecākam jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam.

Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, ja:

 • bērna vecāki ir miruši;
 • bērns ir atrasts;
 • bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
 • bērna vecākiem atņemtas bērna aizgādības tiesības;
 • bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
 • izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem vai aizbildni;
 • vecāki ilgstoši slimo.

Audžuģimenes statuss var tikt piešķirts gan ģimenei (laulātajam pārim ar abu partneru piekrišanu), gan personai, kura dzīvo viena.

Lai pieteiktos šī statusa saņemšanai, jādodas uz bāriņtiesu un:

 • jāuzrāda pase;
 • jāraksta iesniegums;
 • jāiesniedz laulības apliecības kopija;
 • darba vietas izziņa un dokuments par izpeļņu;
 • izziņa par novada teritorijā deklarēto dzīvesvietu;
 • ģimenes ārsta, psihiatra un narkologa izziņas par veselības stāvokli;
 • psihologa atzinums par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Bāriņtiesa veic dzīves apstākļu apsekošanu:

 • kad dokumenti iesniegti, bāriņtiesa pieņem lēmumu par pretendenta piemērotību audžuģimenes statusam;
 • ja tas ir pozitīvs, jāapgūst bezmaksas apmācības, ko rīko Labklājības ministrija. Kursos kvalificēti speciālisti – mediķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki iepazīstina ar bērnu aprūpi un attīstību, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei;
 • pēc mācībām pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par audžuģimenes statusa iegūšanu, bāriņtiesa  mēneša laikā izpēta audžuģimenes  dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu un sniedz atzinumu par pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
 • kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek publicēta Labklājības ministrijas mājaslapā.

Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.

Jāpiebilst, ka audžuģimenes, kurās ievietoti bērni, tiek arī materiāli atbalstītas:

 • pabalsta apmērs par katru audžuģimenē ievietoto Talsu novada bērnu ir EUR 215,00 , izmaksājams 1x mēnesī;
 • audžuģimene par katru ģimenē ievietoto bērnu saņem pašvaldības vienreizēju pabalstu apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī apmērā;
 • audžuģimene  par katru ģimenē ievietoto bērnu saņem pašvaldības ikgadējo pabalstu apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei EUR 300,00 . Pabalstu izmaksā, sadalot divās daļās, divas reizes gadā (janvārī un jūlijā). Atskaite par naudas līdzekļu izlietojumu, pievienojot maksājumus apliecinošus dokumentus un maksājumu kvītis, mēneša laikā pēc to izlietošanas iesniedzama Talsu novada bāriņtiesai;
 • atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu EUR 113,83 neatkarīgi no bērnu skaita;
 • ģimenes valsts pabalsts.

Pieteikšanās un sīkāka informācija Talsu novada Bāriņtiesā.
Labklājības ministrija nodrošina psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta sniegšanu audžuģimenēm, kā arī audžuģimeņu apmācību.