Ēku būvniecības process

Pakalpojuma nosaukums: Būvniecības ieceres akcepts vai būvatļaujas izsniegšana.

Pakalpojuma sniedzējs: Talsu novada Būvvalde.

Pakalpojuma īss apraksts: Ierosinot būvniecību, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvvaldei būvniecības ieceres iesniegumu, kā arī vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos paredzētos dokumentus. Izskatot būvniecības ieceri, būvvalde lemj par: būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt ieceri; būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts: Nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs, vai lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt, kā arī enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – energoapgādes komersants un elektronisko sakaru komersants.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Būvniecības likums,
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”,
Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.

Nepieciešamie dokumenti:
Iesniedzamie dokumenti atbilstoši ēkas grupai un būvniecības veidam.
JĀIZVĒLAS ATBILSTOŠĀ KLASIFIKĀCIJAS PAZĪME

I grupas ēka

Klasifikācijas pazīmePakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapasPakalpojuma saņemšanas termiņš
 • Mazēka (vienstāva ēka, t.sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25m2).
 • Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēkas, kurās tiek izvietota bīstamā iekārta.
Jauna būvniecība 1.pielikums7 dienas
Novietošana (gatava būve) 1.pielikums7 dienas
Atjaunošana 1.pielikums7 dienas
Restaurācija 1.pielikums7 dienas
Pārbūve (nepārsniedzot max apjomus) 1.pielikums7 dienas
Nojaukšana 1.pielikums7 dienas
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 1.pielikums7 dienas
Publiskas ēkas vienkāršota atjaunošana 1.pielikums7 dienas
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 1.pielikums7 dienas
Konservācija 1. pielikums7 dienas

II grupas ēka

Klasifikācijas pazīmePakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapasPakalpojuma saņemšanas termiņš
Ēkas, kuras neietilpst  I. vai III.grupāJauna būvniecība 4. pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā1 mēnesis
Novietošana 4. pielikums  un Būvprojekts minimālajā sastāvā1 mēnesis
Restaurācija 4. pielikums  un Būvprojekts minimālajā sastāvā1 mēnesis
Atjaunošana 4. pielikums  un Būvprojekts minimālajā sastāvā
1 mēnesis
Pārbūve 4. pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā1 mēnesis
Nojaukšana 4. pielikums1 mēnesis
Vienkāršota fasādes atjaunošna (siltināšana, apdares atjaunošana, jumta seguma maiņa vai siltināšana, pagraba siltināšana, logu nomaiņa vai lodžiju aizstiklošana)
5. pielikums
Vienkāršota atjaunošana ar vai bez lietošanas veida maiņas  5. pielikums14 dienas

III grupas ēka

Klasifikācijas pazīmePakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapasPakalpojuma saņemšanas termiņš
 • Ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi;
 • Ēka, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs
 • Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem.
 • Rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000m2
 • Noliktavas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 2000m2
 • Ēka šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000m3
 • Ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) virs 1000m3
 • Katlumāja un elektroenerģijas apgādes ēka ar siltuma jaudu lielāku par 2MW un/vai elektrisko jaudu lielāku par 2MW
 • Slēgto transformatoru apakšstaciju ēka ar 110kV spriegumu un augstāku

 

Jauna būvniecība 4. pielikums  un Būvprojekts minimālajā sastāvā1 mēnesis
Novietošana 4. pielikums  un Būvprojekts minimālajā sastāvā1 mēnesis
Restaurācija 4. pielikums  un Būvprojekts minimālajā sastāvā1 mēnesis
Atjaunošana 4. pielikums  un Būvprojekts minimālajā sastāvā1 mēnesis
Pārbūve 4. pielikums  un Būvprojekts minimālajā sastāvā1 mēnesis
Nojaukšana 4. pielikums  un Būvprojekts minimālajā sastāvā1 mēnesis
Vienkāršota atjaunošana ar vai bez lietošanas veida maiņas 5. pielikums14 dienas
Vienkāršota fasādes atjaunošna (siltināšana, apdares atjaunošana, jumta seguma maiņa vai siltināšana, pagraba siltināšana, logu nomaiņa vai lodžiju aizstiklošana)
5. pielikums

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Saskaņā ar Talsu novada domes 2011. gada 13. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 “Par Talsu novada pašvaldības nodevām” VIII daļu.

Nodeva maksājama pirms dokumentu iesniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2-apliecināta identitāte.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi: Klātienē, pa pastu, pa e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas veidi: Klātiene, pa pastu, e-pastu.

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Talsu novada administratīvā teritorija.

Pakalpojuma sniedzēja adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201.

Tālrunis, e-pasts:
buvvalde@talsi.lv
t. 63237685, 63237686, 63237687

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-17.00
Otrdiena: 8.00-19.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 15.00

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

LV49UNLA0028700130033A/S SEB banka
LV85PARX0012750880002A/S Citadele banka
LV79HABA0001402059015A/S Swedbank
LV45RIKO0002013183564A/S DnB NORD Banka