Civilstāvokļa reģistru aktualizēšana

Pakalpojuma apraksts

Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistrā labo kļūdas un ieraksta jaunas ziņas saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja tam ir pietiekams pamats vai pamatojoties uz tiesas spriedumu.
Civilstāvokļa aktu reģistru atjauno, ja ir dokumenti, kas apstiprina, ka attiecīgais ieraksts ir bijis.
Reģistru ierakstus anulē, pamatojoties uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmumu.
Pamatojoties uz personas iesniegumu un dzimtsarakstu nodaļas atzinumu nodaļa veic dzimšanas fakta pārreģistrāciju, ja reģistrs sastādīts ārvalstī un tajā ir jāveic papildinājums.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Personu apliecinošs dokuments,
  • Iesniegums (raksta uz vietas Dzimtsarakstu nodaļā, norādot civilstāvokļa reģistra ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas vai anulēšanas iemeslu),
  • Reģistra ieraksta izmaiņu pamatojošie dokumenti,
  • Dokumenti, kuros veicamas izmaiņas (jāiesniedz oriģināls).

Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par civilstāvokļa reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu, atjaunošanu vai anulēšanu – 7, 00 euro

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu