Miršanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma apraksts
Par miršanas faktu paziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citiem ģimenes locekļiem, dzīvokļa vai nama īpašniekam, jebkurai citai personai, kura bijusi klāt nāves brīdī vai citādi informēta par nāves iestāšanos.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni,
  • Mirušās personas pase vai personas apliecība,
  • Pieteicēja personu apliecinošs dokuments,
  • Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu.

Pakalpojuma maksa
NAV

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu