Sociālais dienests

Talsu novada Sociālais dienests
Tālrunis: 63221889, 29357075
E–pasts: socialais.dienests@talsi.lv

Sociālais dienests ir pašvaldības institūcija, kas nodrošina sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus un profesionālu sociālo darbu. Tā pamatfunkcija ir nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir tiesības un kuras Talsu novada  teritorijā deklarējušas savu pamatdzīvesvietu.

Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

Sociālā dienesta darbības mērķi:

  • palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas
  • sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā
  • veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus
  • attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu

Talsu novada Sociālā dienesta struktūra

Talsu novada Sociālā dienesta darbības regulējošie dokumenti: