Pakalpojums “Aprūpe mājās”

Kādās situācijās to piešķir?To piešķir personām, pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe) apmierināšanai viņu dzīvesvietā, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Kas ir tiesīgs saņemt pakalpojumu?

Personai ir tiesības saņemt pakalpojumu, ja tā dzīvo viena vai tās likumīgie apgādnieki objektīvu iemeslu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa, dzīvesvietas attāluma vai nodarbinātības dēļ.

Sociālā dienesta sociālais darbinieks izvērtēs nepieciešamību saņemt pakalpojumu un to, vai šis pakalpojums personai ir piemērotākais.

Ko pakalpojums nodrošina?  

Personiskā higiēna un rūpes par izskatu:

 • Sejas un mutes higiēna
 • Bārdas skūšana
 • Matu sakārtošana
 • Matu griešana (nolīdzināšana)
 • Ķermeņa ikdienas apmazgāšana
 • Šībera/pīles lietošana
 • Nagu kopšana

Mazgāšanās:

 • Vannas sagatavošana
 • Palīdzība iekāpt un izkāpt no vannas/dušas
 • Mazgāšana vannā/dušā
 • Matu mazgāšana
 • Uzraudzība mazgāšanās laikā

Ģērbšanās:

 • Apģērba sagatavošana
 • Virsdrēbju uzvilkšana/novilkšana
 • Ķermeņa augšdaļas apģērbšana/noģērbšana
 • Ķermeņa apakšdaļas apģērbšana/noģērbšana
 • Apavu uzvilkšana/novilkšana
 • Ortozes/protēzes pielikšana/noņemšana

Ēdināšana:

 • Palīdzība ēdiena pagatavošanā
 • Ēdiena gatavošana
 • Ēdiena uzsildīšana un pasniegšana
 • Barošana
 • Trauku mazgāšana

Pozicionēšana/pārvietošana:

 • Pozicionēšana gultā
 • Fiziska vai mehāniska palīdzība iekļūstot gultā, izkļūstot no gultas, pārvietojoties no gultas uz krēslu/ podkrēslu/ ratiņkrēslu
 • Palīdzība iekļūšanai/ izkļūšanai no gultas

Palīdzība mājas darbu veikšanā un sadzīvē:

 • Produktu, medikamentu un citu ikdienas preču iegāde un piegāde;
 • Palīdzība medikamentu lietošanā, sadalē;
 • Ūdens ienešana telpās, iznešana no telpām;
 • Kurināmā piegāde telpās;
 • Telpu kurināšana (iekurināšana u.c. darbības);
 • Atkritumu iznešana;
 • Gultas veļas nomaiņa;
 • Sīkās veļas mazgāšana;
 • Veļas mazgāšana veļas mašīnā (ielikšana, izkāršana);
 • Veļas nodošana/saņemšana veļas mazgātavā;
 • Palīdzība apģērba labošanā (pogas piešūšana u.tml.);
 • Dzīvojamo telpu uzkopšana;
 • Logu mazgāšana;
 • Dzīvokļa īres, komunālo un citu maksājumu pēc vajadzības kārtošana;
 • Starpnieka pakalpojumi (palīdzība dokumentu kārtošanā, ārsta izsaukšana u.tml.);
 • Mājdzīvnieku kopšana;
 • Apmeklējums stacionārā;
 • Pavadoņa pakalpojums uz medicīnas iestādi.
Kas var saņemt pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem?

Pakalpojumi par pašvaldības līdzekļiem tiek sniegti personām, kurām:

 • nav li­ku­mī­gu ap­gād­nie­ku un ku­ru pen­si­jas ap­mērs ne­pār­sniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
 • pen­si­jas ap­mērs pār­sniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru, bet pēc aprūpes pakalpojumu apmaksas iztikai paliek pāri ne vairāk kā 50 % no attiecīgā gada 1.janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī;
 • apgādnieka ienākumi atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam;
 • vienīgais apgādnieks atrodas veselības aprūpes iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā (pansionātā).

!!! Pakalpojums par pašvaldības līdzekļiem netiek nodrošināts personām, kuras saņem valsts noteikto pabalstu invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana.

Kāds ir pakalpojuma saņemšanas ilgums?
 • Tiesības saņemt pastāvīgu aprūpi ir:
 • personām, kas vecuma, garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nespēj veikt ikdienas sadzīves darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem;
 • ģimenēm, kuru aprūpē ir bērni vai pieaugušie ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, kuru dēļ tie nespēj veikt ikdienas sadzīves darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem.
 • Tiesības saņemt pagaidu aprūpi ir:
 • personām, kurām slimošanas vai atveseļošanās perioda laikā nepieciešama palīdzība mājas ikdienas darbu un personiskās aprūpes veikšanai;
 • ģimenēm, kuras pastāvīgi aprūpē bērnu vai pieaugušo personu ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, kas slimošanas vai atveseļošanās periodā nevar veikt ikdienas sadzīves darbus un personisko aprūpi pašu spēkiem.
Kur interesēties? Interesēties pie Talsu novada sociālā dienesta sociālās darbinieces darbam ar veciem cilvēkiem Nadeždas Dziemidovas – Talsos, Kareivju ielā 7, 104.kab. (otrdien 9-12 un 13-18, ceturtdien 9-12 un 13-16) vai pa tālr. 63237678 mob.29491938 vai attālinātos klientu pieņemšanas punktos pagastu pārvaldēs
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu? 

Lai saņemtu pakalpojumus, personai vai viņas likumiskajam pārstāvim:

 • jāvēršas Talsu novada sociālajā dienestā, iesniedzot šādus dokumentus:
  • iesniegumu (noteikta parauga veidlapa);
  • primārās veselības aprūpes ārsta izraksta “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīta pakalpojuma nepieciešamība un kontrindikāciju neesība pakalpojuma saņemšanai (izraksta derīguma termiņš – 6 mēneši) kopiju.
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • Sociālais darbinieks sagatavo personas vajadzību novērtējumu (par funkciju traucējumiem, tehnisko palīglīdzekļu lietošanu, ēdiena gatavošanu, ēšanu, dzeršanu, pārvietošanos/kustīgumu, ģērbšanos, rūpēm par izskatu, personisko higiēnu, mazgāšanos (vannā/dušā), tualetes lietošanu, orientēšanos telpā un laikā, saskarsmi, uzvedību, konfliktu risināšanu).
Kāda ir maksa par pakalpojumu? 

Aprūpe mājās pakalpojums ir maksas pakalpojums.
Maksa par pakalpojumu ir atbilstoša līgumā ar sociālo pakalpojumu sniedzēju noteiktajam – 5,27 eiro par 1 (vienu) aprūpes pakalpojuma sniegšanas stundu vienai personai.
Ga­dī­ju­mos, kad klients ne­spēj veikt sa­mak­su par aprūpes pa­kal­po­ju­miem, to veic viņa apgādnieki, sa­ska­ņā ar Latvijas Republikas Ci­vil­li­ku­mu.

 • Ja klientam ir nekustamais īpašums, kas var tikt izmantots ienākumu gūšanai, naudas līdzekļu uzkrājumi skaidrā naudā vai kredītiestādēs vai parādsaistības, kā arī viņš ir izsniedzis aizdevumus, klients apmaksā pakalpojumu pilnā apmērā;
 • Gadījumos, kad aprūpējamā persona ir pieļāvusi savas mantas atsavinājumu par labu kādai fiziskai vai juridiskai personai, aprūpējamā mantas ieguvējam ir pienākums nodrošināt aprūpējamam nepieciešamās aprūpes pakalpojumus vai segt ar to saistītos izdevumus.
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?Talsu novada pašvaldības saistošie noteikumi 17.12.2009. Nr. 59 “Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā”.
Lēmuma pieņemšanas termiņš Sociālais dienests desmit darbdienu laikā pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Kas ir pakalpojuma sniedzējs?Pakalpojumu sniedzējs:
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteja, pakalpojuma sniegšanas teritorija –Talsu novada administratīvā teritorija.