Patversmes pakalpojums

Kādās situācijās piešķir pakalpojumu?Pakalpojums tiek nodrošināts ar mērķi sniegt īslaicīgu diennakts uzturēšanos pilngadīgām personām bez pastāvīgas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām vai ģimenēm.
Kas ir tiesīgs saņemt pakalpojumu?Pilngadīgas personas bez noteiktas dzīves vietas vai krīzes situācijā nonākušas personas vai ģimenes.
Ko pakalpojums nodrošina?  Pakalpojums ietver aprūpes pakalpojumus personu pamatvajadzību apmierināšanai ar diennakts uzturēšanos piemērotās telpās, ēdināšanas (vakariņu, brokastu), personiskās higiēnas iespēju nodrošināšanu un sociālā darba pakalpojumus, sociālo problēmu risināšanai.
Kas var saņemt pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem?Personas bez noteiktas dzīves vietas un krīze situācijā nonākušas personas un ģimenes. Personas saņemot pakalpojumu, rakstiski apliecina savu apņemšanos iesaistīties situācijas risināšanā, veicot līdzdarbības pienākumus un pakalpojuma saņemšanas vietā ievērot iekšējās kārtības noteikumus.
Kāds ir pakalpojuma saņemšanas ilgums?Personas var uzturēties patversmē līdz 30 diennaktīm kalendārajā gadā bez maksas.
Pamatojoties uz individuālo rehabilitācijas plānu, var pagarināt klienta uzturēšanos laiku patversmē.
Kur interesēties? Interesēties sociālajā dienestā vai Talsu novada sociālā dienesta daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā pie centra vadītājas Daces Sudmales, „Zvirgzdu pansija”, 1 stāvā, mob.  28607645.
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu? Jāiesniedz iesniegums uz vietas patversmē un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Atsevišķos gadījumos personas var uzņemt patversmē bez personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, ja persona objektīvu apstākļu dēļ tos nevar uzrādīt.
Patversmē netiek uzņemtas personas alkohola reibumā!
Kāda ir maksa par pakalpojumu? Personas var uzturēties patversmē līdz 30 diennaktīm kalendārajā gadā bez maksas.
Talsu novada iedzīvotājiem, kuri gadā Patversmē uzturas ilgāk par 30 diennaktīm (maksu par pakalpojumu iekasē no 31.uzturēšanās dienas). Vienas diennakts izmaksas ir EUR 4.85
Citu pašvaldību iedzīvotājiem: EUR 7.27
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?Talsu novada pašvaldības saistošie noteikumi 17.12.2009. Nr. 59 “Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā”.
Kas ir pakalpojuma sniedzējs?Talsu novada Sociālā dienesta daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs.