Talsu novada domes sēdes darba kārtība

Talsu novada domes sēdes
2021. gada 1. aprīlī plkst. 11.00
(sēde notiks attālinātā veidā, izmantojot videokonferenci)

DARBA KĀRTĪBA:

Nr. p. kJautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs
1.Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu novadāLauris Laicāns, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītājs
2.Par deleģējumu Talsu novada Izglītības pārvaldei saskaņot izglītības programmas apguvi ģimenē

 

Uldis Katlaps, Izglītības pārvaldes vadītājs
3.Par Talsu Sporta nama telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” masu vakcinācijas punkta ierīkošanaiElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
4.Par finansējuma piešķiršanu masu vakcinācijas punkta izveidei Kareivju 12, Talsos, Talsu nov.

 

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
5.Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.5.6.2.0/20/I/013 “Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai” īstenošanai

 

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
6.Par pilnvarojumu projekta Nr.8.1.2.0./17/I/004

“Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā” objektā “Talsu Valsts ģimnāzijas pārbūve”

 

Ieva Krēķe, Izpilddirektore

 

* Piedalās attālinātā veidā, izmantojot videokonferenci.