Nomas izsoles

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi

Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8892 012 0170, platība 2,0 ha, “Dzītari”, Valdgales pagastā, Talsu novadā.

Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr.189 “Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa ir 75,00 EUR par 1ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.

Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2020.gada 02.novembra plkst. 17:00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00 vai Valdgales pagasta pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 28310622.

Kontaktpersona par nomas objektu – Maija Krontāle, tālr. 28310622, e-pasts maija.krontale@talsi.lv


Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi

Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8892 012 0126, platība 0,5 ha, “Sakņu dārzs 4”, Valdgales pagastā, Talsu novadā. Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu (Talsu novada domes 14.05.2015.saistošie noteikumi Nr.15 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”) zemesgabala galvenā izmantošanas ir Lauksaimniecības teritorija (L1).

Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr.189 “Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa ir 75,00 EUR par 1ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.

Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2020.gada 02.novembra plkst. 17:00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00 vai Valdgales pagasta pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 28310622.

Kontaktpersona par nomas objektu – Maija Krontāle, tālr. 28310622, e-pasts maija.krontale@talsi.lv


Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi

Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8892 009 0200, platība 0,77 ha, “Vagas”, Valdgales pagastā, Talsu novadā.

Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr.189 “Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa ir 75,00 EUR par 1ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.

Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2020. gada 2. novembra plkst. 17:00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00 vai Valdgales pagasta pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 28310622.

Kontaktpersona par nomas objektu – Maija Krontāle, tālr. 28310622, e-pasts maija.krontale@talsi.lv


Talsu novada pašvaldība rīko nomas izsoli garāžai
Nr. 74 un Nr. 76 nekustamā īpašumā “Pastendes garāžas 3. korpuss”,
Ģibuļu pagastā, Talsu novadā

2 garāžas ar kopējo platību 38,2 m2. Starp abām garāžām nav starpsienas un tiek iznomāts, kā viens īpašums.

Sākumcena 7,26 EUR, solis – 2,00 EUR, dalības maksa 15,00 EUR. Garāžas nomas līguma termiņš 5 gadi.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 8. oktobrim plkst.15:00. Izsole notiks Talsu novada pašvaldības administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos, 2020.gada 9. oktobrī plkst.09:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2020.gada 8. oktobrim plkst.15:00.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām – Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītājs, tālr. 26554681, Talsu novada pašvaldības Juridiskā nodaļa, tālr. 63232119, 29369443.

IZSOLES NOTEIKUMI


Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu nomas izsoli garāžai
Nr. 006 nekustamā īpašumā Ventspils ielā 21C, Sabilē, Talsu novadā
garāža ar kopējo platību 18 m2

Sākumcena 13,86 EUR, solis – 2,00 EUR, dalības maksa 15,00 EUR. Garāžas nomas līguma termiņš 5 gadi.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 8. oktobrim plkst.15:00. Izsole notiks Talsu novada pašvaldības administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos, 2020.gada 9. oktobrī plkst.09:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2020.gada 8. oktobrim plkst.15:00.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām – Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs, tālr. 29241605, Talsu novada pašvaldības Juridiskā nodaļa, tālr. 63232119, 29369443.

IZSOLES NOTEIKUMI