Nomas izsoles

Talsu novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 88420100041, Sabilē, Talsu novadā, 3 m2 platībā

Sākumcena – EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Solis – pretendents norāda savu piedāvāto nomas maksu par nomas objektu, piedāvātajai maksai jābūt lielākai par norādīto sākumcenu.

Dalības maksa – EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi).

Pretendentu pieteikumi dalībai nomas izsolē tiks pieņemti līdz 2021. gada 10. decembra plkst. 12.00 Talsu novada pašvaldībā Kareivju ielā 7, Talsos.

Informācija par izsoles norisi – tālr. 20215090.

IZSOLES NOTEIKUMI

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi:

Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8858 001 0016 daļu 0,9 ha platībā, Īves pagastā, Talsu novadā. Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu (Talsu novada domes 14.05.2015.saistošie noteikumi Nr.15 „Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”)  zemesgabala galvenā izmantošana ir Lauksaimniecības teritorija (L1).

Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr.189 „Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa  ir 63,00 EUR par 1 ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.

Pretendenti uz nomas tiesībām var pieteikties līdz 2021. gada 1. decembrim plkst. 17.00. elektroniski uz e-pasta adresi – pasts@talsi.lv

Kontaktpersona par nomas objektu – Ieva Krontāle-Pēda, tālr. 28310622, e-pasts: ieva.krontale@talsi.lv

GRAFISKAIS PIELIKUMS

Talsu novada pašvaldība rīko rakstisku nomas izsoli nekustamajam īpašumam – zemes vienības daļai 65m2 platībā Kārļa Mīlenbaha ielā 32A, Talsos, Talsu novadā, kadastra apzīmējums 8801 013 0249

Sākumcena – EUR 13,67 (trīspadsmit euro 67 centi) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Solis – pretendents norāda savu piedāvāto nomas maksu par nomas objektu, piedāvātajai maksai jābūt lielākai par norādīto sākumcenu.

Drošības nauda – EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi)

Pretendentu pieteikumi dalībai nomas izsolē tiks pieņemti līdz 2021. gada 19. novembra plkst. 12.00 Talsu novada pašvaldībā Kareivju ielā 7, Talsos.

Informācija par izsoles norisi – tālr. 20215090, par nekustamo īpašumu – tālr. 20222650.

IZSOLES NOTEIKUMI

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi:

Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8874 002 0094, 2 ha platība, Lubes pagastā, Talsu novadā. Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu (Talsu novada domes 14.05.2015.saistošie noteikumi Nr.15 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”)  zemesgabala galvenā izmantošana ir Lauksaimniecības teritorija (L).

Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr.189 „Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa  ir 68,00 EUR par 1 ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.

Pretendenti uz nomas tiesībām var pieteikties līdz 2021. gada 19. oktobrim plkst. 17.00 elektroniski uz e-pasta adresi – pasts@talsi.lv

Kontaktpersona par nomas objektu – Ieva Krontāle-Pēda, tālr. 28310622, e-pasts: ieva.krontale@talsi.lv

GRAFISKAIS PIELIKUMS

Talsu novada pašvaldība iznomā nedzīvojamās telpas

Nomas objekts – nedzīvojamās telpas „Zītari”, Kolkā, Kolkas pagastā, Talsu novadā, Nr. 1 un Nr. 2, ar kopējo platību 30,3m2, kadastra numurs 8860 007 0191. Telpas netiek dalītas.

Saskaņā ar Talsu novada domes 30.09.2021. lēmumu Nr. 204 „Par nomas izsoles noteikumiem nedzīvojamās telpām nekustamajā īpašumā „Zītari”, Kolkā, Kolkas pagastā, Talsu novadā” nomas maksa tiek noteikta 1,02 EUR mēnesī par 1 m2, neieskaitot PVN un nekustamā īpašuma nodokli.

Sākumcena – 30,91 EUR neieskaitot PVN un nekustamā īpašuma nodokli, dalības maksa 15,00 EUR, nomas līguma termiņš 10 gadi.

Izsolei pieteikumus pretendenti var iesniegt līdz 2021. gada 11. oktobrim plkst.15:00. Pieteikumu atvēršana norisināsies 2021. gada 11.oktobrī, plkst. 16.00, Kareivju ielā 7, Talsos.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr.LV49UNLA0028700130033, AS „SEB banka”, maksājuma mērķī norādot „Nomas tiesību izsole uz nedzīvojamām telpām Nr. 1 un Nr. 2, „Zītari”, Kolkā, Kolkas pagastā, Talsu novadā (kadastra numurs 8862 007 0191, kadastra apzīmējums 8862 007 0191 001), 30,3 m2 platībā”. Dalības maksa uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir ieskaitīta Talsu novada pašvaldības kontā. Iemaksātā dalības maksa netiek atmaksāta.

Kontaktpersona par nomas objektu – Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Eva Frišenfelde, tālr. 63220551, 26324975, e-pasts: eva.frisenfelde@dundaga.lv , Talsu novada pašvaldības Juridiskā nodaļa, tālr. 20215090.

Pieteikums un tam pievienojamie dokumenti ir jānosūta slēgtā aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmējs – Talsu novada pašvaldība, iesniedzēja – pretendenta vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, norāde: „Rakstiskai izsolei par nomas tiesību uz nedzīvojamām telpām Nr. 1 un Nr. 2, „Zītari”, Kolkā, Kolkas pagastā, Talsu novadā (kadastra numurs 8862 007 0191, kadastra apzīmējums 8862 007 0191 001), 30,3 m2 platībā”, kā arī norāde: „ Neatvērt pirms noteiktā pieteikumu atvēršanas termiņa”, uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201.

IZSOLES NOTEIKUMI

Talsu novada pašvaldība iznomā nedzīvojamās telpas

Nomas objekts – nedzīvojamo telpu grupa „Katlu māja”, Balgales pagasts, Talsu novads (kadastra apzīmējums 8846 006 0160 001): telpa Nr. 4 – platība 55,4 m2; telpa Nr. 5 – platība 6,2 m2; telpa Nr. 6 – platība 6,6 m2; telpa Nr. 7 – platība 1,2 m2; telpa Nr. 8 – platība 1,7 m2; telpa Nr. 9 – platība 1,1 m2; telpa Nr. 10 – platība 1,8 m2; telpa Nr. 11 – platība 1,2 m2; kopējā platība – 73,4 m2. Telpas netiek dalītas.

Saskaņā ar Talsu novada domes 29.06.2021. lēmumu Nr. 206 „Par Balgales pagasta pārvaldes nedzīvojamās ēkas „Katlu māja” telpu nomas maksu Dursupē, Balgales pag., Talsu nov.” nomas maksa ir 0,52 EUR mēnesī par 1 m2, neieskaitot PVN.

Sākumcena – 38,17 EUR, nomas līguma termiņš 5 gadi.

Pretendenti uz nomas tiesībām var pieteikties līdz 2021. gada 5. oktobrim plkst. 12.00.; elektroniski uz e-pasta adresi – pasts@talsi.lv .

Kontaktpersona par nomas objektu – Balgales pagasta pārvaldes vadītājs Juris Upmalis, tālr. 26162380, e-pasts: juris.upmalis@talsi.lv , Talsu novada pašvaldības Juridiskā nodaļa, tālr. 63232119.

Grafiskais attēls.