“Talsu Novada Ziņas”

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums “Talsu Novada Ziņas ” iznāk kopš 2009. gada jūlija. Par tā iznākšanu atbildīga Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa (tālrunis 63232115,  info@talsi.lv).

Informatīvais izdevums iznāk reizi mēnesī, un tas pieejams visiem novada iedzīvotājiem bez maksas. Izdevuma tirāža 13 550.

Izdevums maketēts: Talsu novada pašvaldība. Iespiests:  “Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15a Rīgā, LV-1004. Izplatīšanu veic: VAS “Latvijas Pasts” (reģistrācijas apliecības Nr. 000702741)