Trauksmes celšana un pretkorupcijas pasākumi

Pretkorupcijas pasākumi

Trauksmes celšana

Trauksmi var celt fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, veicot darba vai tiem pielīdzināmus pienākumus (darbinieki, praktikanti un citas personas, kuras Talsu novada pašvaldība nolīgusi pakalpojuma vai uzdevuma veikšanai).
Trauksmi var celt  šādiem pārkāpumiem:
amatpersonu bezdarbību, publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanau nolaidību vai amata ļaunprātīgu izmantošanu, korupciju, krāpšanu, publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu, izvairīšanos no nodokļu samaksas, sabiedrības veselības apdraudējumu, pārtikas drošības apdraudējumu, būvniecības drošības apdraudējumu, vides drošības apdraudējumu, darba drošības apdraudējumu, sabiedriskās kārtības apdraudējumu, IT drošības apdraudējumu, cilvēktiesību pārkāpumu, pārkāpumu publisko iepirkumu jomā, pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā, konkurences tiesību pārkāpumu u.c

Trauksmes celšana ir realizējama tikai gadījumā, ja trauksmes cēlējam ir fakti vai objektīvi pārbaudāma informācija un persona ir gatava šo informāciju izklāstīt. 

Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana Talsu novada pašvaldībā notiek saskaņā ar:

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

  • papīra formā, Talsu novada pašvaldības administrācijā, (Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201) pastkastē, slēgtā aploksnē ar norādi „Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  • mutvārdos klātienē atbildīgajai kontaktpersonai;
  • elektroniski, izmantojot speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidoto e-pasta adresi trauksme@talsi.lv.

Trauksmes celšanai jāizmanto Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa.

Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana:
septiņu dienu laikā trauksmes cēlājam tiks nosūtīts apstiprinājums par Trauksmes cēlēja ziņojumu saņemšanu, norādot, vai ziņojums ir uzskatāms par Trauksmes cēlēja ziņojumu vai atzīstams par iesniegumu. 

Divu mēnešu termiņā no dienas, kad ziņojums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, trauksmes cēlējs tiks informēts par tā izskatīšanas rezultātu vai, ja izskatīšana vēl nav pabeigta – par ziņojuma izskatīšanas gaitu.

Visplašāko informāciju par trauksmes celšanu atradīsiet trauksmes celšanas mājaslapā.

Trauksmes cēlēju kontaktpersona Talsu novada pašvaldībā ir Solvita Zemīte, Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītāja, tālr. 29210602.