Koku ciršana ārpus meža – soli pa solim

22. jūnijs 2022

Ja ir radusies vēlme atbrīvoties no traucējoša koka vai veikt koka vainaga sakopšanu ārpus meža Talsu novada teritorijā, jāvēršas Talsu novada Zaļumsaimniecības komisijā – zemāk skaidrots, kas nepieciešams, lai īstenotu ieceri.

Koka, t.sk. bīstama koka, ciršana pilsētā vai ciema teritorijā:

  • Jāuzraksta iesniegums Zaļumsaimniecības komisijai (pielikumā jāpievieno zemesgrāmatas kopija, zemes robežu plāna kopija, koka fotoattēls),
  • Jānodrošina piekļuve kokam, jo to apsekos komisija,
  • Jāsaņem koka apsekošanas akts un koka ciršanas atļauja.

Koka vainaga sakopšana:

  • Jāuzraksta iesniegums Zaļumsaimniecības komisijai (pielikumā jāpievieno zemesgrāmatas kopija, zemes robežu plāna kopija, koka fotoattēls),
  • Jānodrošina piekļuve kokam, jo to apsekos komisija,
  • Jāsaņem koka apsekošanas akts.

Apauguma novākšana lauksaimniecības zemē (attiecas uz kokiem, kuru stumbra diametrs 1,3 m augstumā ir līdz 0,2 m):

  • Jāuzraksta iesniegums Zaļumsaimniecības komisijai (pielikumā jāpievieno zemesgrāmatas kopija, zemes robežu plāna kopija, koku fotoattēls),
  • Jāsaņem koku apsekošanas akts.

Ja koka apkārtmērs pārsniedz MK noteikumos Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” noteiktos izmērus, pirms koka ciršanas atļaujas izsniegšanas Zaļumsaimniecības komisija lūdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par koka nociršanu vai saglabāšanu. Ja koks atbilst dižkoka statusam, tiek izsniegts lēmums par koka saglabāšanu un informācijas ievietošanu dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”.

Ja koks atrodas kultūrvēsturiska objekta teritorijā vai tā aizsargzonā, Zaļumsaimniecības komisija pirms koka ciršanas atļaujas izsniegšanas lūdz Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes lēmumu par koka nociršanu, jo tas ietilpst kultūrvēsturiska objekta ainaviskajā vērtībā.

Koka nociršana privātīpašumā bez koka ciršanas atļaujas saņemšanas vai tīša, ļaunprātīga koka bojāšana ir pārkāpums, par kuru tiek piemērota kompensācija par koka zaudējumu un naudas sods. Par koka nociršanu privātīpašumā bez koka ciršanas atļaujas un ko veic īpašumam nepiederoša persona, iestājas kriminālatbildība un ir jāziņo Valsts policijai.