Publiskās apspriešanas

Paziņojums par Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 2021. gada 1. jūlijam) teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Talsu novada domes 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr.81 (protokola Nr. 5, 27. punkts) „Par Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcija.

Teritorijas plānojuma grozījumi ietver līdz 2021. gada 1. jūlijam Talsu novada teritorijā ietilpstošo pilsētu un pagastu – Talsu, Valdemārpils, Stendes, Sabiles, Abavas, Ārlavas, Balgales, Īves, Ģibuļu, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Vandzenes, Valdgales, Virbu pagastu, administratīvās teritorijas.

Ņemot vērā Teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus, Teritorijas plānojuma 3.0 redakcijā  galvenās izmaiņas veiktas Teritorijas izmantošanas un  apbūves noteikumu 3.2.2. apakšnodaļā „Alternatīvā energoapgāde” un 7.3. apakšnodaļā „Prasības pilsētbūvniecības pieminekļa teritoriju aizsardzībai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 15. marta līdz 2022. gada 5. aprīlim.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakciju iespējams iepazīties:

 • Elektroniskā veidā – Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv un Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsunovads.lv
 • Izdrukas veidā – Talsu novada pašvaldības, Administratīvā centra I korpusa centrālās ieejas priekštelpā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 29. martā plkst. 17.30  Talsu Tautas nama lielajā zālē, Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads.

Publiskās apspriešanas sanāksmi klātienē var apmeklēt Covid-19 vakcinētas vai pārslimojušas personas  (pie ieejas uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu). Lūdzam būt saprotošiem un ievērot minētās prasības.

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju iespējams iegūt sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv) un teritorijas plānotāju Andu Felšu (tālrunis 26568792, e-pasts: anda.felsa@talsi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

 • Pa pastu (pasta zīmogs līdz 2022. gada 5. aprīlim), adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201;
 • Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv;
 • Elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv;
 • Klātienē – Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs.

Publiskā apspriešana lokālplānojumam Rojā, zemes gabaliem Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13

Saskaņā ar Talsu novada domes 25.11.2021. lēmumu Nr. 341 „Par lokālplānojuma Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”, tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija un vides pārskats publiskai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.12.2021. līdz 12.01.2022. Lokālplānojuma un vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notiks 5.01.2022. plkst. 15.00 videokonferenču platformā Zoom.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 4.01.2022. plkst. 17.00 var nosūtīt pieteikumu uz e-pastu: ligita.snore@talsi.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt sanāksmes ielūgumu. Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistē Youtube platformā Talsu novada pašvaldības kontā (precīza saite tiks publicēta pirms sapulces sākuma).

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā sūtāmi par pastu vai iesniedzami Talsu novada pašvaldībai Kareivju ielā 7 Talsos, LV-3201 vai Rojas pagasts pārvaldē Zvejnieku ielā 3 Rojā, LV-3264; elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz e-pastu: pasts@talsi.lv vai pašvaldības e – adresi norādot: Lokālplānojums Rojā.

Lokālplānojuma un vides pārskata materiāli papīra formātā pieejami Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Zvejnieku ielā 3 Rojā. Informācija pieejama arī publiskajā ārtelpā un apskatāma Rojas pagasta pārvaldē. Elektroniski – pašvaldības tīmekļvietnē www.talsunovads.lv un Geolatvija, un tīmekļvietnē www.roja.lv.

Kontaktinformācija konsultācijām attālināta, kā arī, iepriekš piesakoties klātienē, zaļajā režīmā: Rojas pagasta pārvaldes teritorijas plānotāja Ligita Šnore (tālrunis: 29533662, e-pasts: ligita.snore@talsi.lv).

Paziņojums par Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 2021. gada 1. jūlijam) teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Talsu novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr.339  (protokola Nr.14, 22.punkts) „Par Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcija.

Teritorijas plānojuma grozījumi ietver līdz 2021. gada 1. jūlijam Talsu novada teritorijā ietilpstošo pilsētu un pagastu – Talsu, Valdemārpils, Stendes, Sabiles, Abavas, Ārlavas, Balgales, Īves, Ģibuļu, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Vandzenes, Valdgales, Virbu pagastu, administratīvās teritorijas.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 15. decembra līdz 2022. gada 5. janvārim.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakciju iespējams iepazīties:

 • Elektroniskā veidā – Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv un Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsunovads.lv
 • Izdrukas veidā – Talsu novada pašvaldības, Administratīvā centra I korpusa centrālās ieejas priekštelpā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 21. decembrī plkst. 17.30  Talsu Tautas nama lielajā zālē, Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”- publiskās apspriešanas sanāksmi klātienē var apmeklēt Covid-19 vakcinētas vai pārslimojušas personas  (pie ieejas uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu). Lūdzam būt saprotošiem un ievērot minētās prasības.

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju iespējams iegūt sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv) un teritorijas plānotāju Andu Felšu (tālrunis 26568792, e-pasts: anda.felsa@talsi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

 • Pa pastu (pasta zīmogs līdz 2022. gada 5. janvārim), adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201;
 • Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv;
 • Elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv;
 • Klātienē – Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs.

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

Paziņojums par Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2040. gadam projekta un Talsu novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam projekta publisko apspriešanu

Talsu novada dome 2021. gada 28. oktobra domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr. 289 „Par Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2040. gadam projekta un Talsu novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2040. gadam (Stratēģija) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Talsu novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Izstrādes mērķis ir nodrošināt saskaņotu un koordinētu Talsu novada attīstību ilgtermiņā. Stratēģija ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka virzienus un vadlīnijas turpmākajai teritorijas attīstības plānošanai.

Talsu novada Attīstības programma 2021. – 2027. gadam (Attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Attīstības programmu veido vairākas sadaļas, t.sk. Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns, Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Stratēģija un Attīstības programma ietver 2021. gada 1. jūlijā izveidoto Talsu novada teritoriju – Talsu, Valdemārpils, Stendes un Sabiles pilsētu, kā arī Abavas, Ārlavas, Balgales, Dundagas, Īves, Ģibuļu, Kolkas, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Mērsraga, Rojas, Strazdes, Vandzenes, Valdgales un Virbu pagastu administratīvās teritorijas.

Stratēģijas un Attīstības programmas publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 8. novembra  līdz 2021. gada 5. decembrim.

Tās laikā interesentiem ir iespēja:

 • iepazīties ar sagatavotajiem dokumentu projektiem,
 • piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē (neklātienes formā (attālināti)),
 • sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei.

Publiskās apspriešanas laikā ar sagatavotajiem dokumentu projektiem elektroniskā veidā iespējams iepazīties:

Ar dokumentiem izdrukas veidā (atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības laikā noteiktajai kārtībai):

 • Talsu novada pašvaldības, Administratīvā centra I korpusa centrālās ieejas priekštelpā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā,
 • Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas ieejas priekštelpā, Raiņa ielā 16, Valdemārpilī, Talsu novadā,
 • Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas ieejas priekštelpā, Pilskalna ielā 6, Sabilē, Talsu novadā,
 • Stendes pilsētas pārvaldes administratīvās ēkas foajē, Dumpīšu ielā 3A, Stendē, Talsu novadā,
 • Dundagas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas ieejas priekštelpā, Pils ielā 5, Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā,
 • Kolkas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas zālē, „Brigas”, Kolkā, Kolkas pagastā, Talsu novadā,
 • Rojas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas ieejas priekštelpā, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 23. novembrī plkst. 17.30 attālināti, izmantojot platformu „Zoom”. Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Tā tiks translēta arī Talsu novada pašvaldības Youtube kontā.

Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā/viedierīcē ir lejupielādēta „Zoom” platforma.

Rakstiskus priekšlikumus par sagatavotajiem dokumentiem var iesniegt līdz š.g. 5. decembrim (ieskaitot) kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • Pa pastu, adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201,
 • Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv,
 • Elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv,
 • Klātienē – Talsu novada pilsētu un pagastu pārvalžu administratīvo ēku pastkastēs (atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības laikā noteiktajai kārtībai).

Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Publiskās apspriešanas laikā papildus informāciju iespējams iegūt sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv)

 1. Pašreizējās situācijas raksturojums.
 2. Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2040. gadam.
 3. Talsu novada attīstības programma 2021.-2027. gadam.

4. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Paziņojums par Talsu novada Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas un Vides pārskata publisko apspriešanu

Saskaņā ar Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta lēmumu Nr.67 (protokola Nr.6, 2.punkts) “Par Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota Talsu novada Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcija un Vides pārskata projekts.

Teritorijas plānojuma grozījumi ietver līdz 2021. gada 1. jūlijam Talsu novada teritorijā ietilpstošo pilsētu un pagastu – Talsu, Valdemārpils, Stendes, Sabiles, Abavas, Ārlavas, Balgales, Īves, Ģibuļu, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Vandzenes, Valdgales, Virbu pagastu, administratīvās teritorijas.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 13. septembra līdz 11. oktobrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakciju un Vides pārskata projektu iespējams iepazīties:

 • Elektroniskā veidā – Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsunovads.lv
 • Izdrukas veidā – Talsu novada pašvaldības, Administratīvā centra I korpusa, 1.stāva foajē, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Publiskās apspriešanas sanāksmes Talsu novadā notiks:
2021. gada 20. septembrī plkst. 17.30 – Sabiles kultūras nama mazajā zālē, Ventspils ielā 14, Sabilē;
2021. gada 20. septembrī plkst. 17.30 – Laucienes pagasta pārvaldes 2.stāva konferenču zālē, “Pagastmāja”, Laucienē, Laucienes pagastā;
2021. gada 20. septembrī plkst. 17.30 – Balgales brīvā laika pavadīšanas centra zālē, “Grantiņi” Dursupē, Balgales pagastā;
2021. gada 20. septembrī plkst. 17.30 – Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centra zālē, “Tautas nams”, Ķūļciemā, Ķūļciema pagastā;
2021. gada 21. septembrī plkst. 17.30 – Stendes tautas nama zālē, Dumpīšu ielā 3, Stendē;
2021. gada 21. septembrī plkst. 17.30 – Virbu kultūras nama zālē, Kalna ielā 9, Jaunpagastā, Virbu pagastā;
2021. gada 21. septembrī plkst. 17.30 – Strazdes muižas zālē, „Strazdes muiža”, Strazdē, Strazdes pagastā;
2021. gada 21. septembrī plkst. 17.30 – Lībagu pagasta pārvaldes zālē, „Pagastmāja”, Mundigciemā, Lībagu pagastā;
2021. gada 22. septembrī plkst. 17.30 – 2.stāva izstāžu zālē, Raiņa ielā 14A, Valdemārpilī;
2021. gada 22. septembrī plkst. 17.30 – Valdgales tautas nama zālē, „Tautas nams”, Pūņās, Valdgales pagastā;
2021.gada 22.septembrī plkst. 17.30 – Tiņģeres muižas zālē, „Pils”, Tiņģerē, Īves pagastā;
2021. gada 22. septembrī plkst. 17.30 – Lubes pagasta pārvaldes zālē, „Sniedzes”, Anužos, Lubes pagastā;
2021. gada 27. septembrī plkst. 17.30 – Talsu novada pašvaldības Administratīvās ēkas I korpusa lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos;
2021. gada 27. septembrī plkst. 17.30 – Pastendes kultūras nama lielajā zālē, Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā;
2021. gada 27. septembrī plkst. 17.30 – Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra zālē,
„Mežrozes”, Laidzē, Laidzes pagastā;
2021. gada 27. septembrī plkst. 17.30 – Vandzenes tautas nama zālē, „Tautas nams”, Vandzenē, Vandzenes pagastā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” – publiskās apspriešanas sanāksmes klātienē var apmeklēt Covid-19 vakcinētas vai pārslimojušas personas (pie ieejas uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu). Lūdzam būt saprotošiem un ievērot minētās prasības.

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju iespējams iegūt sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv) un teritorijas plānotāju Andu Felšu (tālrunis 26568792, e-pasts: anda.felsa@talsi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

 • Pa pastu (pasta zīmogs līdz 2021.gada 11.oktobrim), adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201;
 • Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv;
 • Elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
 • Klātienē – Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs;
 • Klātienē – publiskās apspriešanas sanāksmju laikā.

Galvenās izmaiņas, kas veiktas Plānojumā grozījumu izstrādes laikā
Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcija un Vides pārskata projekts portālā Geolatvija.lv

Aicina uz PII “Vīnodziņa” būvniecības ieceres sabiedrisko apspriešanu

Aicinām uz pirmsskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” Sabilē, Talsu novadā būvniecības ieceres sabiedrisko apspriešanu.

KAD? 25.08.2020 plkst.17:00
KUR?  Sabiles kultūras nams, Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads.

PLĀNOTĀS BŪVES ĢENERĀLPLĀNOJUMS