Paziņojumi

09.10.2020.

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 29,
Talsos, Talsu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības 2020. gada 30. septembra lēmumu Nr.4-17e/2 “Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots detālplānojuma projekts un būvprojekts minimālajā sastāvā, kas pamato degvielas uzpildes stacijas izvietošanu nekustamā īpašuma Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8801 006 0115 .

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 12. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, administratīvā centra II korpusa, 1.stāvā, Kareivju ielā 7, Talsos, katru darba dienu no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (GeoLatvija.lv) un Talsu novada pašvaldības interneta mājaslapā – www.talsunovads.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 28. oktobrī plkst. 17.30, Kareivju ielā 7, administratīvā centra I korpusa lielajā zālē, Talsos, Talsu novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 2020.gada 6.novenbrim Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV3201, personīgi, pa pastu vai elektroniski uz e-pastu pasts@talsi.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (GeoLatvija.lv). Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un kontaktinformācija (tālrunis vai e-pasts), juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformācija.

LĒMUMS

DETALPLĀNOJUMA REDAKCIJA:
Paskaidrojuma raksts
TIAN
Grafiskā daļa

BŪVPROJEKTA MINIMĀLAJĀ SASTĀVĀ DOKUMENTĀCIJA:
Skaidrojošais apraksts
AR01
AR02
AR03
AR04
GP01


29.07.2020.

Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

Ar Talsu novada domes 2019.gada 12. decembra lēmumu Nr.713 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu” ir uzsākta Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.

Novada pašvaldība ir izvērtējusi nepieciešamību izdarīt grozījumus Teritorijas plānojumā, kura īstenošana uzsākta 2015.gadā, jo tā īstenošanas laikā ir konstatētas nepilnības attiecībā uz konkrētu prasību regulējumiem, kā arī spēkā stājušies jauni, ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ietveramo informāciju saistīti normatīvie akti, saņemti vairāki juridisku un fizisku personu iesniegumi ar lūgumu mainīt Teritorijas plānojuma funkcionālo zonējumu vai nosacījumus Apbūves noteikumos.

Ar spēkā esošo Teritorijas plānojumu, Teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanas lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļvietnē.

Talsu novada pašvaldība aicina līdz 2020.gada 15.decembrim iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, izsakot priekšlikumus, kas veicinātu labvēlīgus apstākļus īpašumu attīstībai un attīstības iespējām.

Rakstiskus priekšlikumus Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei var iesniegt Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs personīgi, pa pastu vai elektroniski uz e-pastu pasts@talsi.lv. Iesniegumā fiziskām personām, norādīt vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi un kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu), juridiskām personām – reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformāciju. Priekšlikumus var iesniegt arī vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Par aktuālo teritorijas plānojuma grozījumu norisē, kā arī publiskās apspriešanas kārtību, vietu un termiņiem sekojiet līdzi pašvaldības tīmekļvietnē www.talsi.lv, informatīvajā izdevumā “Talsu Novada Ziņas” vai vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.


18.05.2020.

Paziņojums par Talsu novada Attīstības programmas “Investīciju plāna” grozījumiem

Pamatojoties uz Talsu novada domes 2020.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.192 “Par Talsu novada Attīstības programma 2014.-2020.gadam 3.pielikuma “Investīciju plāns” grozījumiem”, apstiprināts aktualizētais Talsu novada Attīstības programma 2014.-2020.gadam 3.pielikums “Investīciju plāns 2020. -2022.gadam”.

Pieņemtais lēmums


05.05.2020.

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Ar Talsu novada pašvaldības domes 16.04.2020. lēmumu Nr. 171 “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Krokusiņi” Vandzenes pagastā, Talsu novadā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr. 10, 6. punkts) ir izdoti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5 “Lokālplānojums Vandzenes pagastā, Talsu novadā, nekustamā īpašuma “Krokusiņi” ar kadastra Nr. 8894 010 0487 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8894 010 0479”.

Ar lokālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā, Kareivju ielā 7, Talsos, kā arī Talsu novada pašvaldības interneta vietnē www.talsi.lv un ģeoportālā https://geolatvija.lv.

Saistošie noteikumi Nr.5.

Paskaidrojums raksts


27.02.2020.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu novadā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu, Talsu novada pašvaldība paziņo, ka, pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2020. gada 24. februāra lēmumu Nr. 4-17e/1, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma Rīgas ielā 29, Talsos Talsu novadā (kadastra Nr. 8801 006 0116, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8801 006 0115).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir daļā teritorijas paredzēt degvielas uzpildes stacijas apbūvi. Detālplānojuma pasūtītājs un finansētājs ir nekustamā īpašuma Rīgas ielā 29 Talsos īpašnieks SIA “RV-Brīvība”.

Detālplānojuma teritorija

Detālplānojuma uzsākšanas lēmums

 

18.12.2019. 

Uzsākta Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

Ar Talsu novada dome 2019.gada 12. decembra lēmumu Nr.713 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu” ir uzsākta Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izstrādes vadītājs – Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece.

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv.

2015.gada 14.maijā apstiprinātā Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu Talsu novada administratīvās teritorijas lietderīgu izmantošanu un lai tas atbilstu spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Rakstiskus priekšlikumus Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei līdz 2020.gada 31.martam var iesniegt Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs personīgi, pa pastu vai elektroniski uz e-pastu pasts@talsi.lv. Iesniegumā fiziskām personām, norādīt vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi un kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu), juridiskām personām – reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformāciju.

Priekšlikumus var iesniegt arī vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Lai uzzinātu par turpmāko Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitu, lūdzam sekot līdzi plašsaziņas līdzekļos ievietotajai informācijai.

LĒMUMS Par Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu

Iesniegumu Par priekšlikumu Talsu novada teritorijas plānojuma izstrādē 


09.12.2019.
Paziņojums par Talsu novada domes 2011.gada 13.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Sārcene“ un „Līdakas“, Laidzes pagastā, Talsu novadā“, atzīšanu par spēku zaudējušiem

Saskaņā ar Talsu novada domes 2019.gada 31.oktobra lēmumu Nr.625 “Par Talsu novada domes 2011.gada 13.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Sārcene“ un „Līdakas“, Laidzes pagastā, Talsu novadā“, atzīšanu par spēku zaudējušiem“, tiek atzīts par spēku zaudējušu detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Sārcene”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.8868 008 0002 un “Līdakas”, Laidzes pagastā , Talsu novadā, kadastra Nr.8868 008 0020.
ATCELŠANAS LĒMUMS


19.11.2019.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Krokusiņi” Vandzenes pagastā, Talsu novadā

Saskaņā ar Talsu novada domes 2019.gada 14.novembra lēmumu Nr.668 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Krokusiņi” Vandzenes pagastā, Talsu novadā “, ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde Talsu novadā, Vandzenes pagastā, nekustamā īpašuma “Krokusiņi” ar kadastra Nr. 8894 010 0487 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8894 010 0479, teritorijas plānojuma grozīšanai un funkcionālā zonējuma maiņai.

UZSĀKŠANAS LĒMUMS


20.03.2019.
Paziņojums par Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.35 “Par Talsu pilsētas Draudzības ielas 49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4, 6 detālo plānojumu (kods 11-1)”, atzīšanu par spēku zaudējušiem
Saskaņā ar Talsu novada domes 2019.gada 14.marta lēmumu Nr.191 “Par Talsu novada domes 2009.gada 10.septembra saistošo noteikumu Nr.35 “Par Talsu pilsētas Draudzības ielas 49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4,6 detālo plānojumu (kods 11-1)”, atzīšanu par spēku zaudējušiem“, tiek atzīts par spēku zaudējušu detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 49, Draudzības ielā 51, Draudzības ielā 53, Ezera ielā 26, Ezera ielā 32, Magoņu ielā 4, Magoņu ielā 6, Talsos, Talsu novadā.
ATCELŠANAS LĒMUMS