Paziņojumi

Paziņojums par Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu

Talsu novada dome 2022. gada 28. aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr.178 „Par Talsu novada pašvaldības (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu” un apstiprinājusi Talsu novada domes saistošos noteikumus N.14 „Par Talsu novada pašvaldības (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināti Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumi, stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīgā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Lai arī pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus, pašlaik tie netiks piemēroti, bet to īstenošanu uzsāks ar dienu, ko noteiks par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija.

Teritorijas plānojuma grozījumi ietver līdz 2021. gada 1. jūlijam Talsu novada teritorijā ietilpstošo pilsētu un pagastu – Talsu, Valdemārpils, Stendes, Sabiles, Abavas, Ārlavas, Balgales, Īves, Ģibuļu, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Vandzenes, Valdgales, Virbu pagastu, administratīvās teritorijas.

Ar apstiprināto Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu redakciju , izstrādes materiāliem un Vides pārskatu var iepazīties:

 • Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
 • Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļā, Administratīvā centra I korpusa, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, ceturtajā stāvā (tālr. 22018236, 26568792).

Informatīvais ziņojums saskaņā ar Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”

Paziņojums par Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 2021. gada 1. jūlijam) Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas pilnveidošanu

Pamatojoties uz  Talsu novada domes 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr.80 (protokola Nr. 5, 26. punkts) „Par Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas pilnveidošanu”, saskaņā ar publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, institūciju atzinumiem, kā arī juridisko un fizisko personu iesniegumiem, pilnveidošanai tiek nodota Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcija.

Lēmums

Paziņojums par Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 2021. gada 1. jūlijam) teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Talsu novada domes 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr.81 (protokola Nr. 5, 27. punkts) „Par Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcija.

Teritorijas plānojuma grozījumi ietver līdz 2021. gada 1. jūlijam Talsu novada teritorijā ietilpstošo pilsētu un pagastu – Talsu, Valdemārpils, Stendes, Sabiles, Abavas, Ārlavas, Balgales, Īves, Ģibuļu, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Vandzenes, Valdgales, Virbu pagastu, administratīvās teritorijas.

Ņemot vērā Teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus, Teritorijas plānojuma 3.0 redakcijā  galvenās izmaiņas veiktas Teritorijas izmantošanas un  apbūves noteikumu 3.2.2. apakšnodaļā „Alternatīvā energoapgāde” un 7.3. apakšnodaļā „Prasības pilsētbūvniecības pieminekļa teritoriju aizsardzībai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 15. marta līdz 2022. gada 5. aprīlim.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakciju iespējams iepazīties:

 • Elektroniskā veidā – Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv un Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsunovads.lv
 • Izdrukas veidā – Talsu novada pašvaldības, Administratīvā centra I korpusa centrālās ieejas priekštelpā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 29. martā plkst. 17.30  Talsu Tautas nama lielajā zālē, Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads.

Publiskās apspriešanas sanāksmi klātienē var apmeklēt Covid-19 vakcinētas vai pārslimojušas personas  (pie ieejas uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu). Lūdzam būt saprotošiem un ievērot minētās prasības.

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju iespējams iegūt sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv) un teritorijas plānotāju Andu Felšu (tālrunis 26568792, e-pasts: anda.felsa@talsi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

 • Pa pastu (pasta zīmogs līdz 2022. gada 5. aprīlim), adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201;
 • Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv;
 • Elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv;
 • Klātienē – Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs.

Talsu novada pašvaldība informē, ka tiek aktualizēti pašvaldības saistošie noteikumi par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Talsu novada administratīvajā teritorijā.

Plānotais lēmums tiek izskatīts atbilstoši Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka pašvaldības pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā.

Šāda lēmuma pieņemšanas gadījumā Talsu novada administratīvajā teritorijā nedrīkstēs audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus. Gadījumā, ja pašvaldībā tiks iesniegts rakstveida iebildums pret ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Talsu novada administratīvajā teritorijā, tas tiks atsevišķi izvērtēts. Aizlieguma mērķis ir saglabāt Talsu novadā esošo bioloģisko daudzveidību, veicināt ekoloģiskas pārtikas audzēšanu un bioloģisko lauksaimniecību, kā arī novērst cilvēku un dzīvnieku veselības un vides piesārņojuma riskus.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 2022. gada 10. martam izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Talsu novada administratīvajā teritorijā, iesniedzot tos Talsu novada domes Klientu apkalpošanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@talsi.lv. Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Paziņojums par Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 2021. gada 1. jūlijam) teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskatu

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 24. februāra lēmumu Nr. 4-02/8 „Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 2021. gada 1. jūlijam) teritorijas plānojuma grozījumiem piemērota stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un sagatavots Vides pārskats.

VIDES PĀRSKATS

Paziņojums par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes izbeigšanu

Talsu novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Talsu novada domes 2021. gada 29. decembra lēmumu Nr. 393 „Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes izbeigšanu” ir atcelts Dundagas novada domes 2020. gada 26. novembra lēmums Nr.264 „Par Dundagas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas izstrādi” un izbeigta Dundagas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas izstrāde.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Anneles”, Kolkas pagastā, Talsu novadā

Talsu novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Talsu novada domes 2021. gada 29. decembra lēmumu Nr. 392 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Anneles”, kadastra Nr. 8862 002 0229” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Anneles”, Kolkas pagastā, Talsu novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0229, teritorijas plānojuma grozīšanai un funkcionālā zonējuma maiņai.

Paziņojums par Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2040. gadam projekta un Talsu novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam projekta publisko apspriešanu

Talsu novada dome 2021. gada 28. oktobra domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr. 289 „Par Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2040. gadam projekta un Talsu novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2040. gadam (Stratēģija) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Talsu novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Izstrādes mērķis ir nodrošināt saskaņotu un koordinētu Talsu novada attīstību ilgtermiņā. Stratēģija ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka virzienus un vadlīnijas turpmākajai teritorijas attīstības plānošanai.

Talsu novada Attīstības programma 2021. – 2027. gadam (Attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Attīstības programmu veido vairākas sadaļas, t.sk. Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns, Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Stratēģija un Attīstības programma ietver 2021. gada 1. jūlijā izveidoto Talsu novada teritoriju – Talsu, Valdemārpils, Stendes un Sabiles pilsētu, kā arī Abavas, Ārlavas, Balgales, Dundagas, Īves, Ģibuļu, Kolkas, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Mērsraga, Rojas, Strazdes, Vandzenes, Valdgales un Virbu pagastu administratīvās teritorijas.

Stratēģijas un Attīstības programmas publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 8. novembra  līdz 2021. gada 5. decembrim.

Tās laikā interesentiem ir iespēja:

 • iepazīties ar sagatavotajiem dokumentu projektiem,
 • piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē (neklātienes formā (attālināti)),
 • sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei.

Publiskās apspriešanas laikā ar sagatavotajiem dokumentu projektiem elektroniskā veidā iespējams iepazīties:

Ar dokumentiem izdrukas veidā (atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības laikā noteiktajai kārtībai):

 • Talsu novada pašvaldības, Administratīvā centra I korpusa centrālās ieejas priekštelpā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā,
 • Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas ieejas priekštelpā, Raiņa ielā 16, Valdemārpilī, Talsu novadā,
 • Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas ieejas priekštelpā, Pilskalna ielā 6, Sabilē, Talsu novadā,
 • Stendes pilsētas pārvaldes administratīvās ēkas foajē, Dumpīšu ielā 3A, Stendē, Talsu novadā,
 • Dundagas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas ieejas priekštelpā, Pils ielā 5, Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā,
 • Kolkas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas zālē, „Brigas”, Kolkā, Kolkas pagastā, Talsu novadā,
 • Rojas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas ieejas priekštelpā, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 23. novembrī plkst. 17.30 attālināti, izmantojot platformu „Zoom”. Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Tā tiks translēta arī Talsu novada pašvaldības Youtube kontā.

Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā/viedierīcē ir lejupielādēta „Zoom” platforma.

Rakstiskus priekšlikumus par sagatavotajiem dokumentiem var iesniegt līdz š.g. 5. decembrim (ieskaitot) kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • Pa pastu, adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201,
 • Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv,
 • Elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv,
 • Klātienē – Talsu novada pilsētu un pagastu pārvalžu administratīvo ēku pastkastēs (atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības laikā noteiktajai kārtībai).

Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Publiskās apspriešanas laikā papildus informāciju iespējams iegūt sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv)

 1. Pašreizējās situācijas raksturojums.
 2. Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2040. gadam.
 3. Talsu novada attīstības programma 2021.-2027. gadam.

4. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Paziņojums par Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 2021. gada 1. jūlijam) Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas un Vides pārskata redakcijas pilnveidošanu

Pamatojoties uz Talsu novada domes 2021. gada 15. oktobra lēmumu Nr.243 (protokola Nr.10, 2.punkts) „Par Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas un Vides pārskata pilnveidošanu”, saskaņā ar publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, institūciju atzinumiem, kā arī juridisko un fizisko personu iesniegumiem, pilnveidošanai tiek nodota Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcija un Vides pārskata projekts.

Lēmums

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 9. jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/15 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA „Valpene wind” ierosinātajai darbībai – vēja elektrostaciju parka „Valpene” būvniecība.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Valpene Wind” (reģ. Nr. 50103851451, juridiskā adrese: Rīga, Kaļķu iela 7, LV-1050).

SIA „Valpene wind”, kas ir Zviedrijā dibinātā vēja enerģētikas uzņēmuma Eolus Vind AB meitas uzņēmums Latvijā, Talsu novadā ir iecerējusi izveidot vēja elektrostaciju parku „Valpene”. Vēja parku ir paredzēts izbūvēt Talsu novada  rietumu daļā (bijušā Dundagas novada teritorijā). Šobrīd SIA „Valpene wind” ir identificējusi teritoriju, kurā vēja parks varētu tikt izvietots, aplēšot ieceres maksimālās iespējamās dimensijas, kas ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā varētu tikt precizētas. Sākotnēji identificētajā teritorijā ietilpst 103 zemes vienības, kas pieder gan juridiskām personām, gan fiziskām personām gan pašvaldībai. Kopējā teritorijas platība, kurā SIA „Valpene wind” ir paredzējusi vērtēt vēja parka būvniecības ieceri aizņem aptuveni 22 km2 lielu teritoriju.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 4. novembra līdz 30. novembrim.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 15. novembrī plkst. 17.30. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks publicētas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv un Valpenes vēja parka mājaslapā www.valpenewind.lv

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja un Valpenes vēja parka mājaslapās. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par plānoto vēja parku vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi valpene@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas tiks saņemti līdz 2021. gada 23. novembrim, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā, Valpenes vēja parka mājaslapā  un Talsu novada pašvaldībā (darba laikā).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 30. novembrim.

Paziņojums par Talsu novada Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas un Vides pārskata publisko apspriešanu

Saskaņā ar Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta lēmumu Nr. 67 (protokola Nr.6, 2. punkts) “Par Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota Talsu novada Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcija un Vides pārskata projekts.

Teritorijas plānojuma grozījumi ietver līdz 2021. gada 1. jūlijam Talsu novada teritorijā ietilpstošo pilsētu un pagastu – Talsu, Valdemārpils, Stendes, Sabiles, Abavas, Ārlavas, Balgales, Īves, Ģibuļu, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Vandzenes, Valdgales, Virbu pagastu, administratīvās teritorijas.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 13. septembra līdz 11. oktobrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakciju un Vides pārskata projektu iespējams iepazīties:

 • Elektroniskā veidā – Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsunovads.lv
 • Izdrukas veidā – Talsu novada pašvaldības, Administratīvā centra I korpusa, 1.stāva foajē, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Publiskās apspriešanas sanāksmes Talsu novadā notiks:
2021. gada 20. septembrī plkst. 17.30 – Sabiles kultūras nama mazajā zālē, Ventspils ielā 14, Sabilē;
2021. gada 20. septembrī plkst. 17.30 – Laucienes pagasta pārvaldes 2.stāva konferenču zālē, “Pagastmāja”, Laucienē, Laucienes pagastā;
2021. gada 20. septembrī plkst. 17.30 – Balgales brīvā laika pavadīšanas centra zālē, “Grantiņi” Dursupē, Balgales pagastā;
2021. gada 20. septembrī plkst. 17.30 – Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centra zālē, “Tautas nams”, Ķūļciemā, Ķūļciema pagastā;
2021. gada 21. septembrī plkst. 17.30 – Stendes tautas nama zālē, Dumpīšu ielā 3, Stendē;
2021. gada 21. septembrī plkst. 17.30 – Virbu kultūras nama zālē, Kalna ielā 9, Jaunpagastā, Virbu pagastā;
2021. gada 21. septembrī plkst. 17.30 – Strazdes muižas zālē, „Strazdes muiža”, Strazdē, Strazdes pagastā;
2021. gada 21. septembrī plkst. 17.30 – Lībagu pagasta pārvaldes zālē, „Pagastmāja”, Mundigciemā, Lībagu pagastā;
2021. gada 22. septembrī plkst. 17.30 – 2.stāva izstāžu zālē, Raiņa ielā 14A, Valdemārpilī;
2021. gada 22. septembrī plkst. 17.30 – Valdgales tautas nama zālē, „Tautas nams”, Pūņās, Valdgales pagastā;
2021.gada 22.septembrī plkst. 17.30 – Tiņģeres muižas zālē, „Pils”, Tiņģerē, Īves pagastā;
2021. gada 22. septembrī plkst. 17.30 – Lubes pagasta pārvaldes zālē, „Sniedzes”, Anužos, Lubes pagastā;
2021. gada 27. septembrī plkst. 17.30 – Talsu novada pašvaldības Administratīvās ēkas I korpusa lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos;
2021. gada 27. septembrī plkst. 17.30 – Pastendes kultūras nama lielajā zālē, Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā;
2021. gada 27. septembrī plkst. 17.30 – Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra zālē,
„Mežrozes”, Laidzē, Laidzes pagastā;
2021. gada 27. septembrī plkst. 17.30 – Vandzenes tautas nama zālē, „Tautas nams”, Vandzenē, Vandzenes pagastā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” – publiskās apspriešanas sanāksmes klātienē var apmeklēt Covid-19 vakcinētas vai pārslimojušas personas (pie ieejas uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu). Lūdzam būt saprotošiem un ievērot minētās prasības.

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju iespējams iegūt sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv) un teritorijas plānotāju Andu Felšu (tālrunis 26568792, e-pasts: anda.felsa@talsi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

 • Pa pastu (pasta zīmogs līdz 2021.gada 11.oktobrim), adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201;
 • Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv;
 • Elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
 • Klātienē – Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs;
 • Klātienē – publiskās apspriešanas sanāksmju laikā.

Galvenās izmaiņas, kas veiktas Plānojumā grozījumu izstrādes laikā
Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcija un Vides pārskata projekts portālā Geolatvija.lv

03.09.2021.

Paziņojums par Talsu novada
(administratīvā teritorija līdz 2021. gada 1. jūlijam)

Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas un Vides pārskata publisko apspriešanu

Saskaņā ar Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta lēmumu Nr.67 (protokola Nr.6, 2.punkts) „Par Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota Talsu novada Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcija un Vides pārskata projekts.

Teritorijas plānojuma grozījumi ietver līdz 2021. gada 1. jūlijam Talsu novada teritorijā ietilpstošo pilsētu un pagastu – Talsu, Valdemārpils, Stendes, Sabiles, Abavas, Ārlavas, Balgales, Īves, Ģibuļu, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Vandzenes, Valdgales, Virbu pagastu, administratīvās teritorijas.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 13. septembra līdz 11. oktobrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakciju un Vides pārskata projektu iespējams iepazīties:

 • Elektroniskā veidā – Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsunovads.lv
 • Izdrukas veidā – Talsu novada pašvaldības, Administratīvā centra I korpusa, 1.stāva foajē, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Publiskās apspriešanas sanāksmes Talsu novadā notiks:
2021. gada 20. septembrī plkst. 17.30 – Sabiles kultūras nama mazajā zālē, Ventspils ielā 14, Sabilē;
2021. gada 20. septembrī plkst. 17.30 – Laucienes pagasta pārvaldes 2.stāva konferenču zālē, „Pagastmāja”, Laucienē, Laucienes pagastā;
2021. gada 20. septembrī plkst. 17.30 – Balgales brīvā laika pavadīšanas centra zālē, „Grantiņi” Dursupē, Balgales pagastā;
2021. gada 20. septembrī plkst. 17.30 – Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centra zālē, „Tautas nams”, Ķūļciemā, Ķūļciema pagastā;
2021. gada 21. septembrī plkst. 17.30 – Stendes tautas nama zālē, Dumpīšu ielā 3, Stendē;
2021. gada 21. septembrī plkst. 17.30 – Virbu kultūras nama zālē, Kalna ielā 9, Jaunpagastā, Virbu pagastā;
2021. gada 21. septembrī plkst. 17.30 – Strazdes muižas zālē, „Strazdes muiža”, Strazdē, Strazdes pagastā;
2021. gada 21. septembrī plkst. 17.30 – Lībagu pagasta pārvaldes zālē, „Pagastmāja”, Mundigciemā, Lībagu pagastā;
2021. gada 22. septembrī plkst. 17.30 – 2.stāva izstāžu zālē, Raiņa ielā 14A, Valdemārpilī;
2021. gada 22. septembrī plkst. 17.30 – Valdgales tautas nama zālē, „Tautas nams”, Pūņās, Valdgales pagastā;
2021. gada 22. septembrī plkst. 17.30 – Tiņģeres muižas zālē, „Pils”, Tiņģerē, Īves pagastā;
2021.gada 22.septembrī plkst. 17.30 – Lubes pagasta pārvaldes zālē, „Sniedzes”, Anužos, Lubes pagastā;
2021. gada 27. septembrī plkst. 17.30 – Talsu novada pašvaldības Administratīvās ēkas I korpusa lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos;
2021. gada 27. septembrī plkst. 17.30 – Pastendes kultūras nama lielajā zālē, Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā;
2021. gada 27. septembrī plkst. 17.30 – Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra zālē,
„Mežrozes”, Laidzē, Laidzes pagastā;
2021. gada 27. septembrī plkst. 17.30 – Vandzenes tautas nama zālē, „Tautas nams”, Vandzenē, Vandzenes pagastā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” – publiskās apspriešanas sanāksmes klātienē var apmeklēt Covid-19 vakcinētas vai pārslimojušas personas (pie ieejas uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu). Lūdzam būt saprotošiem un ievērot minētās prasības.

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju iespējams iegūt sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv) un teritorijas plānotāju Andu Felšu (tālrunis 26568792, e-pasts: anda.felsa@talsi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

 • Pa pastu (pasta zīmogs līdz 2021.gada 11.oktobrim), adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201;
 • Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv;
 • Elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
 • Klātienē – Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs;
 • Klātienē – publiskās apspriešanas sanāksmju laikā.

Galvenās izmaiņas, kas veiktas Plānojumā grozījumu izstrādes laikā
Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcija un Vides pārskata projekts portālā Geolatvija.lv

16.08.2021.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lojas”, Mazirbē, Kolkas pagastā, Talsu novadā

Ar Talsu novada domes 2021. gada 29. jūlija lēmumu Nr. 22 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lojas”, Mazirbē, Kolkas pagastā, Talsu novadā” (protokols Nr.5, 4.punkts) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma „Lojas”, Mazirbē, Kolkas pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.8862 002 0132, zemes vienībai ar kadastra apz.8862 002 0132.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

04.08.2021.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu novadā

Ar Talsu novada domes 2021. gada 29. jūlija lēmumu Nr. 21 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu novadā” (protokols Nr.5, 3.punkts) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma Rīgas ielā 29, Talsos Talsu novadā, kadastra Nr.8801 006 0116, zemes vienībai ar kadastra apz.8801 006 0115.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsunovads.lv, kā arī Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā, Talsos, Kareivju ielā 7, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 22018236.

16.07.2021.

Jūlijā notiks jaunā Talsu novada attīstības programmas izstrādes tematisko darba grupu sanāksmes

Turpinot attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, Talsu novada pašvaldība aicina interesentus izmantot sabiedrības līdzdalības iespēju un līdzdarboties attīstības programmas izstrādes tematiskajās darba grupās, kas notiks no 26. līdz 28. jūlijam tiešsaistes platformā ZOOM.

Dalība tematiskajās darba grupās ir vēl viena iespēja līdzās jau notikušajām aptaujām paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem Talsu novada teritorijas attīstībā. Tā ir iespēja arī neklātienē satikties, iepazīties, diskutēt un radīt idejas ar novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un attiecīgo nozaru pašvaldības speciālistiem.

Tematisko darba grupu tēmas, apakštēmas un norises plāns:

Darba grupas tēmaApakštēmasNorises datums, laiks
1. Uzņēmējdarbības vide1.1. Pašvaldības uzņēmējdarbības vides atbalsta instrumenti
1.2. Uzņēmējdarbības vidi atbalstoša infrastruktūra un resursi
1.3. Sadarbība (visu pušu starpā, iekšēji, ārēji, dažādos līmeņos)
1.4. Tūrisms
26. jūlijs, pirmdiena, plkst. 10.00 – 12.00
2. Izglītība, sports, kultūra2.1. Izglītība (pirmsskolas, vispārējā, interešu, profesionālās ievirzes, profesionālā, speciālā u.c.)
2.2. Pieaugušo izglītība, mūžizglītība, prasmes
2.3. Sports un aktīvā atpūta (pasākumi, infrastruktūra, tautas sports, sporta izglītība u.c.)
2.4. Kultūra (pasākumi, infrastruktūra, sadarbība)
26. jūlijs, pirmdiena, plkst. 13.00 – 15.00
3. Sociālie pakalpojumi un veselība, drošība3.1. Sociālais darbs un sociālā palīdzība, sociāli droša vide
3.2. Sociālie pakalpojumi, sociālā aprūpe
3.3. Sociālā uzņēmējdarbība
3.4. Veselības aprūpes pakalpojumi
3.5. Veselīgs dzīvesveids, veselības veicināšana
3.6. Sabiedriskā kārtība un drošība (t.sk. valsts un pašvaldības policija, ugunsdzēsība un glābšana, starpinstitūciju sadarbība sociāli drošas vides veidošanā, droša dzīves vide, satiksme, infrastruktūra, civilā aizsardzība, militārā joma (sadarbība))
27. jūlijs, otrdiena, plkst.10.00 – 12.00
4. Infrastruktūra un mobilitāte4.1. Transporta infrastruktūra (t.sk. gājēju, velosatiksmes) un satiksmes drošība
4.2. Mobilitāte – pārvietošanās veidi (t.sk. sabiedriskais transports, velo, mikromobilitāte)
4.3. Komunālā infrastruktūra (t.sk. ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde)
4.4. Mājokļi (t.sk. namu apsaimniekošana, iekšpagalmi, energoefektivitāte, pieejamība)
4.5. Pašvaldības īpašumi (to stāvoklis, izmantošana, energoefektivitāte)
4.6. Sakaru infrastruktūra un nodrošinājums
27. jūlijs, otrdiena, plkst. 13.00 – 15.00
5. Vide un publiskā ārtelpa5.1. Publiskā ārtelpa (t.sk. labiekārtojums, vides dizains, atpūtas vietas, publiskie ūdeņi, piekraste)
5.2. Kultūrvēsturiskais mantojums (aizsardzība, apsaimniekošana, atbalsts)
5.3. Dabas resursi,  atjaunojamie energoresursi un ainavas
5.4. Vides kvalitāte un aizsardzība
5.5. Atkritumu apsaimniekošana, šķirošana, pārstrāde
5.6. Klimatneitralitāte, klimatnoturība, pielāgošanās spēja
5.7. Meliorācija
5.8. Degradētās teritorijas, to sakārtošana, attīstība
28. jūlijs, trešdiena, plkst. 10.00 – 12.00
6. Vietējā kopiena un pārvaldība6.1. Sabiedrības līdzdalība, pašvaldības ārējā komunikācija
6.2. Pašvaldības pārvaldība (iekšējie procesi, kapacitāte, publisko pakalpojumu pilnveide, digitalizācija, klientorientēta pieeja, inovācija u.c.)
6.3. NVO, to loma attīstībā, aktivitāte un atbalsts, brīvprātīgais darbs
6.4. Iekļaujoša kopiena, iekļaujoša vide (t.sk atbalsts senioriem, ģimenēm ar bērniem)
6.5. Jaunatne (atbalsts, iesaiste, nodarbinātība)
28. jūlijs, trešdiena, plkst. 13.00 – 15.00

Darba grupās aicināts piedalīties ikviens interesents. Pieteikties var līdz 22. jūlijam:

Tematisko darba grupu piekļuves saite tiks nosūtīta uz dalībnieku e-pastiem.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas nodaļas vadītāju Lauri Laicānu, 22018236.

Lai izstrādātu Talsu novada attīstības plānošanas dokumentus – Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021. – 2030. gadam un Talsu novada attīstības programmu 2021. – 2027. gadam, no 2021. gada 2. marta līdz 31. martam tika organizētas divas aptaujas – iedzīvotāju un uzņēmēju. Iedzīvotāju aptaujā piedalījās 598 respondenti un uzņēmēju aptaujā piedalījās 55 respondenti. Paldies ikvienam, kas piedalījās aptaujas anketu aizpildīšanā! Ar aptauju rezultātiem var iepazīties šeit.

03.06.2021.

Paziņojums par Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr. 34 “Par detālo plānojumu Talsos, K.Mīlenbaha ielā 37 (kods 13 – 1)” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Saskaņā ar Talsu novada domes 2021. gada 27. maija lēmumu Nr.165 „Par Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr.34 „Par detālo plānojumu Talsos, K.Mīlenbaha ielā 37 (kods 13-1)”, atzīšanu par spēku zaudējušiem“, tiek atzīts par spēku zaudējušu detālplānojums Talsu pilsētas nekustamajos īpašumos – Ganību ielā 1, Ganību ielā 3, Ganību ielā 5, Ganību ielā 7, Ganību ielā 9, Ganību ielā 11, Ganību ielā 13, Ganību ielā 15, Ganību ielā 17, Ganību ielā 19, Ganību ielā 21, Zemes ielā 1 un „Ganību – Zemes ielas”.

Atcelšanas lēmums

09.10.2020.

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 29,
Talsos, Talsu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības 2020. gada 30. septembra lēmumu Nr.4-17e/2 “Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots detālplānojuma projekts un būvprojekts minimālajā sastāvā, kas pamato degvielas uzpildes stacijas izvietošanu nekustamā īpašuma Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8801 006 0115 .

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 12. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, administratīvā centra II korpusa, 1.stāvā, Kareivju ielā 7, Talsos, katru darba dienu no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (GeoLatvija.lv) un Talsu novada pašvaldības interneta mājaslapā – www.talsunovads.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 28. oktobrī plkst. 17.30, Kareivju ielā 7, administratīvā centra I korpusa lielajā zālē, Talsos, Talsu novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 2020.gada 6.novenbrim Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV3201, personīgi, pa pastu vai elektroniski uz e-pastu pasts@talsi.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (GeoLatvija.lv). Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un kontaktinformācija (tālrunis vai e-pasts), juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformācija.

LĒMUMS

DETALPLĀNOJUMA REDAKCIJA:
Paskaidrojuma raksts
TIAN
Grafiskā daļa

BŪVPROJEKTA MINIMĀLAJĀ SASTĀVĀ DOKUMENTĀCIJA:
Skaidrojošais apraksts
AR01
AR02
AR03
AR04
GP01


29.07.2020.

Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

Ar Talsu novada domes 2019.gada 12. decembra lēmumu Nr.713 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu” ir uzsākta Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.

Novada pašvaldība ir izvērtējusi nepieciešamību izdarīt grozījumus Teritorijas plānojumā, kura īstenošana uzsākta 2015.gadā, jo tā īstenošanas laikā ir konstatētas nepilnības attiecībā uz konkrētu prasību regulējumiem, kā arī spēkā stājušies jauni, ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ietveramo informāciju saistīti normatīvie akti, saņemti vairāki juridisku un fizisku personu iesniegumi ar lūgumu mainīt Teritorijas plānojuma funkcionālo zonējumu vai nosacījumus Apbūves noteikumos.

Ar spēkā esošo Teritorijas plānojumu, Teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanas lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļvietnē.

Talsu novada pašvaldība aicina līdz 2020.gada 15.decembrim iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, izsakot priekšlikumus, kas veicinātu labvēlīgus apstākļus īpašumu attīstībai un attīstības iespējām.

Rakstiskus priekšlikumus Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei var iesniegt Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs personīgi, pa pastu vai elektroniski uz e-pastu pasts@talsi.lv. Iesniegumā fiziskām personām, norādīt vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi un kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu), juridiskām personām – reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformāciju. Priekšlikumus var iesniegt arī vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Par aktuālo teritorijas plānojuma grozījumu norisē, kā arī publiskās apspriešanas kārtību, vietu un termiņiem sekojiet līdzi pašvaldības tīmekļvietnē www.talsi.lv, informatīvajā izdevumā “Talsu Novada Ziņas” vai vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.


18.05.2020.

Paziņojums par Talsu novada Attīstības programmas “Investīciju plāna” grozījumiem

Pamatojoties uz Talsu novada domes 2020.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.192 “Par Talsu novada Attīstības programma 2014.-2020.gadam 3.pielikuma “Investīciju plāns” grozījumiem”, apstiprināts aktualizētais Talsu novada Attīstības programma 2014.-2020.gadam 3.pielikums “Investīciju plāns 2020. -2022.gadam”.

Pieņemtais lēmums


05.05.2020.

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Ar Talsu novada pašvaldības domes 16.04.2020. lēmumu Nr. 171 “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Krokusiņi” Vandzenes pagastā, Talsu novadā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr. 10, 6. punkts) ir izdoti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5 “Lokālplānojums Vandzenes pagastā, Talsu novadā, nekustamā īpašuma “Krokusiņi” ar kadastra Nr. 8894 010 0487 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8894 010 0479”.

Ar lokālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā, Kareivju ielā 7, Talsos, kā arī Talsu novada pašvaldības interneta vietnē www.talsi.lv un ģeoportālā https://geolatvija.lv.

Saistošie noteikumi Nr.5.

Paskaidrojums raksts


27.02.2020.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu novadā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu, Talsu novada pašvaldība paziņo, ka, pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2020. gada 24. februāra lēmumu Nr. 4-17e/1, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma Rīgas ielā 29, Talsos Talsu novadā (kadastra Nr. 8801 006 0116, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8801 006 0115).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir daļā teritorijas paredzēt degvielas uzpildes stacijas apbūvi. Detālplānojuma pasūtītājs un finansētājs ir nekustamā īpašuma Rīgas ielā 29 Talsos īpašnieks SIA “RV-Brīvība”.

Detālplānojuma teritorija

Detālplānojuma uzsākšanas lēmums

 

18.12.2019. 

Uzsākta Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

Ar Talsu novada dome 2019.gada 12. decembra lēmumu Nr.713 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu” ir uzsākta Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izstrādes vadītājs – Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece.

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv.

2015.gada 14.maijā apstiprinātā Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu Talsu novada administratīvās teritorijas lietderīgu izmantošanu un lai tas atbilstu spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Rakstiskus priekšlikumus Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei līdz 2020.gada 31.martam var iesniegt Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs personīgi, pa pastu vai elektroniski uz e-pastu pasts@talsi.lv. Iesniegumā fiziskām personām, norādīt vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi un kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu), juridiskām personām – reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformāciju.

Priekšlikumus var iesniegt arī vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Lai uzzinātu par turpmāko Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitu, lūdzam sekot līdzi plašsaziņas līdzekļos ievietotajai informācijai.

LĒMUMS Par Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu

Iesniegumu Par priekšlikumu Talsu novada teritorijas plānojuma izstrādē 


09.12.2019.
Paziņojums par Talsu novada domes 2011.gada 13.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Sārcene“ un „Līdakas“, Laidzes pagastā, Talsu novadā“, atzīšanu par spēku zaudējušiem

Saskaņā ar Talsu novada domes 2019.gada 31.oktobra lēmumu Nr.625 “Par Talsu novada domes 2011.gada 13.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Sārcene“ un „Līdakas“, Laidzes pagastā, Talsu novadā“, atzīšanu par spēku zaudējušiem“, tiek atzīts par spēku zaudējušu detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Sārcene”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.8868 008 0002 un “Līdakas”, Laidzes pagastā , Talsu novadā, kadastra Nr.8868 008 0020.
ATCELŠANAS LĒMUMS


19.11.2019.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Krokusiņi” Vandzenes pagastā, Talsu novadā

Saskaņā ar Talsu novada domes 2019.gada 14.novembra lēmumu Nr.668 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Krokusiņi” Vandzenes pagastā, Talsu novadā “, ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde Talsu novadā, Vandzenes pagastā, nekustamā īpašuma “Krokusiņi” ar kadastra Nr. 8894 010 0487 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8894 010 0479, teritorijas plānojuma grozīšanai un funkcionālā zonējuma maiņai.

UZSĀKŠANAS LĒMUMS


20.03.2019.
Paziņojums par Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.35 “Par Talsu pilsētas Draudzības ielas 49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4, 6 detālo plānojumu (kods 11-1)”, atzīšanu par spēku zaudējušiem
Saskaņā ar Talsu novada domes 2019.gada 14.marta lēmumu Nr.191 “Par Talsu novada domes 2009.gada 10.septembra saistošo noteikumu Nr.35 “Par Talsu pilsētas Draudzības ielas 49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4,6 detālo plānojumu (kods 11-1)”, atzīšanu par spēku zaudējušiem“, tiek atzīts par spēku zaudējušu detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 49, Draudzības ielā 51, Draudzības ielā 53, Ezera ielā 26, Ezera ielā 32, Magoņu ielā 4, Magoņu ielā 6, Talsos, Talsu novadā.
ATCELŠANAS LĒMUMS